MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie wymiany pokrycia dachu w Szkole Podstawowej
w Opatówku, gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 164730 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101559 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wymiany pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Opatówku, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1.Wymianę pokrycia dachu o powierzchni 1879 m2 , a w tym: -rozbiórka istniejącego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki, -rozbiórka ołacenia dachu z przeznaczeniem częściowym łat do ponownego montażu, -rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej, -oczyszczenie powierzchni elementów drewnianych więźby dachowej z kurzu i innych zanieczyszczeń, -odgrzybienie i impregnacja drewna konstrukcyjnego środkami owadobójczymi, przeciw grzybiczymi, przeciw pleśniowymi oraz przeciw ogniowymi przez smarowanie dwukrotnie pędzlami, np.: FOBOS M4, -przemurowanie ponad dachem istniejących kominów, -uzupełnienie kominów wentylacyjnych w przestrzeni strychowej z wyprowadzeniem ponad połać dachu, -zamontowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej wstępnego krycia pod pokrycie dachówką, -wykonanie pokrycia dachu blachodachówką - kolor czerwony, ceglasty, połysk, -zamontowanie wyłazów dachowych 54 x 83 cm fabrycznie wykończonych z uszczelnieniami, -wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze czerwonym, ceglastym przy kominach, w koszach, pasów nadrynnowych i czapek kominowych, -wykonanie i montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze czerwonym ceglastym. 2. Roboty towarzyszące: -demontaż instalacji odgromowej, -przemurowanie uszkodzonych kominów ponad dachem, -wymurowanie kominów w przestrzeni strychowej z wyprowadzeniem ponad połać dachową, -otynkowanie nowych kominów w przestrzeni strychowej tynkiem cementowo-wapiennym, kat. II, -wymiana, uzupełnienie i wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad połacią dachu, -malowanie tynków kominów ponad połacią dachu farbami akrylowymi, -wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu z głowicy aktywnej i z pręta ocynkowanego d=7 mm, -wykonanie kontrolnych pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej, -wywóz materiałów z rozbiórek na wysypisko.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9, 45.21.42.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          PPHU DACHPOL, Młynów 7, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 201923,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 201923,63

-          Oferta z najniższą ceną: 201923,63 / Oferta z najwyższą ceną: 242837,15

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57