MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.05.07.2010 roku

 

ZPIn.341/3/10

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Wykonanie remontu podłogi w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rajsku,

gmina Opatówek"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Firma Wielobranżowa "JAK - BUD" Jakub Ordziejewski

ul. Głogowska 15, 62-800 Kalisz

Cena wybranej oferty: 74.420,76 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

NORMAX

62-005 Owińska

ul. Południowa 33A Promnice

oferta odrzucona

oferta odrzucona

2.

ARKADIA - SRORT Marek Gabalewicz

50-382 Wrocław, ul. Szczytnicka 43

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

Firma Wielobranżowa "JAK - BUD"

Jakub Ordziejewski ul. Głogowska 15,

62-800 Kalisz

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57