MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie przebudowy ul. Działkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej

w m. Opatówek , gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 204262 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 167964 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy ul. Działkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Opatówek , gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU ROBÓT do wykonania w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne pn. : Przebudowa drogi gminnej ul. Działkowa wraz z budową kanalizacji deszczowej w Opatówku. Roboty drogowe 1.Roboty ziemne w kat III-IV - 595,520 m3 2.Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechaniczne - 1941,647 m2 3.Umocnienie podłoża- podbudowa betonowa gr. 10 cm - 1941,647 m2 4.Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm - 1941,647 m2 5.Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową - 1922,225 m2 6.Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna gr. 4 cm - 1922,225 m2 7.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej- 458,000 mb 8.Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 32,060 m3 9.Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3 - 1,800 m3 Roboty przy kanalizacji deszczowej 1.Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - 0,25 km 2.Ręczne wykopanie dołów o pow. dna 0,2 m2 i gł. 1,0 m w gruncie kat. III - szt.32 3.Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III , o ścianach zabezpieczeniach obudowaną OW Wronki - typ boksowy gł. 2,20 m, szer. wyk. 0,9-1,0 m - 307,03 m 4.Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste o szer. dna 1,5 m i gł. do 1,5 m - 16,16 m3 5.Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o szer. dna 0,8 - 1,5 m i gł. do 1,5 m - 16,16 m3 6.Zagęszczanie zasypki ubijakami mechanicznymi - 16,16 m3 7.Podłoża z kruszyw z naturalnych o grub. 10cm - 200,00 m2 8.Rurociągi z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne o śr. nominalnej 300 mm - 213,00 m 9.Przykanaliki z rur z tworzyw , rury dwuścienne o śr. 150 mm - 37 m. 10.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie z pref. kinetą studni - 9,00 szt 11.Studnie ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500mm - szt. 8 12.Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych -14,0 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.23.31.23-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-860 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 252167,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 252167,58

-          Oferta z najniższą ceną: 252167,58 / Oferta z najwyższą ceną: 252167,58

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57