MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie przebudowy nawierzchni ul. Ludowej - odcinek B - B w m. Opatówek, gmina Opatówek.
Numer ogłoszenia: 226486 - 2010; data zamieszczenia: 27.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170582 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy nawierzchni ul. Ludowej - odcinek B - B w m. Opatówek, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZAKRES ROBÓT do wykonania w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Przebudowa nawierzchni ul. Ludowej, obcinek B-B w m. Opatówek gm. Opatówek - roboty pomiarowe - 0,45 km - regulacja pionowa studzienek wodociągowych - 5 szt. - mechaniczne plantowanie terenu - 100 m2 - wykonanie koryta o głębokości 20 cm - 100 m2 - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 100 m2 - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 100 m2 - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 100 m2 - remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm - 100 m2 - skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 1900,000 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 1900,000 m2 - formowanie poboczy z gruntu kat. III - IV - 135,000 m3 - plantowanie poboczy w gruntach kat. IV - 1350,000 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53030,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 53030,00

-          Oferta z najniższą ceną: 53030,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58502,50

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57