MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Budowa sali sportowej z zapleczem towarzyszącym
przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 235984 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178650 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali sportowej z zapleczem towarzyszącym przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sali sportowej z zapleczem towarzyszącym przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek.Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sali sportowej z zapleczem. Powierzchnia zabudowy wynosi 685,96 m2. Kubatura 5792,21 m3. Sala o wymiarach 26,24x15,20m. W części zaplecza zaprojektowano 2 sale ćwiczeń - siłownię i salę ćwiczeń korekcyjnych. W ramach zaplecza sanitarno - szatniowego zaprojektowano 2 szatnie sportowe wraz z przynależnymi sanitariatami. Ponadto w zapleczu towarzyszącym zaprojektowano - magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie dla nauczycieli WF z sanitariatem, WC dla niepełnosprawnych, WC ogólnodostępne, pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczek. W łączniku sali sportowej zaprojektowano brakującą w budynku szkolnym salę komputerową. Zaprojektowany obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych w poziomie kondygnacji parteru. W ramach zamówienia należy wykonać również przyłącze wody, odprowadzanie ścieków sanitarnych do nowego zbiornika na ścieki, wewnętrzną instalację c.o., wewnętrzną instalację wod-kan., wewnętrzną instalację elektryczną, przyłącze energetyczne, zagospodarowanie terenu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Gmina ubiega się o współfinansowane zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, działanie Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki, Nowy Krzymów 33, 62-513 Krzymów, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1563060,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 1563060,86

-          Oferta z najniższą ceną: 1563060,86 / Oferta z najwyższą ceną: 1800147,05

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00