MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 10.08.2010 r.

 

 

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ

na wykonanie robót budowlanych, usług

i dostaw w zakresie napraw i konserwacji

dróg gminnych w 2010 roku.

 

ZPIn.341/7/10

 

Dotyczy:           Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw

w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2010 roku.

 

Gmina Opatówek informuje, że wprowadza zmianę do specyfikacji istotnych warunków zamówienia numer ZPIn.341/7/10 z dnia 03.08.2010 roku w Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców - Punkt 2.8., punkt 7.2., punkt 10.1.

 

Punkt 2.8 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Gminy 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 oraz opisane: "Roboty budowlane, usługi i dostawy w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2010 roku. Nie otwierać przed dniem 19 sierpnia 2010 r. godz. 10:00".

 

Punkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia 19 sierpnia 2010 roku o godz. 9:45

 

Punkt 10.1 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 19 sierpnia 2010 roku o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego w sali nr 15.

 

 

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57