MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Szałe ul. Wiśniowa,
Jagodowa, Zielona, gmina Opatówek.

Numer ogłoszenia: 316833 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335208 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Szałe ul. Wiśniowa, Jagodowa, Zielona, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. W skład zakresu budowy oświetlenia drogowego w ulicy Wiśniowej wchodzą: - linia kablowa oświetlenia drogowego - 894 mb, od złącza SO 11039 zlokalizowanego przy stacji transformatorowej do latarni nr 15 oraz od latarni nr 1 do latarni nr 1/12, - montaż słupów i opraw oświetleniowych - 14 szt., oznaczonych jako 1,3,5,7,9,11,13,15,1/2,1/4,1/6,1/8,1/10,1/12. -roboty pomiarowe, -obsługa geodezyjna. 2.W skład zakresu budowy oświetlenia drogowego w ulicy Jagodowej i Zielonej wchodzą: - linia kablowa oświetlenia drogowego - 416 mb, od latarni nr 3 do latarni nr 11 oraz od latarni nr 3 do latarni nr 3/4, - montaż słupów i opraw oświetleniowych - 7 szt., oznaczonych jako 3, 5, 7, 9, 11, 3/2, 3/4. -roboty pomiarowe, -obsługa geodezyjna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.51.00-1, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie będzie współfinansowane w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-       ELPROBUD, Łukasz Juszkiewicz, Czempisz 33, 62-874 Brzeziny, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77246,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-       Cena wybranej oferty: 89713,40

-       Oferta z najniższą ceną: 89713,40 / Oferta z najwyższą ceną: 89713,40

-       Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57