MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 25.11.2010 r.

ZPIn.341/9/10

 

 

Banki biorące udział

w postępowaniu przetargowym

 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Gminę Opatówek przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego, długoterminowego, w walucie polskiej w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, iż wpłynęły pisma od banków, które pobrały Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

 

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu prosimy o udostępnienie następujących materiałów i wyjaśnienie zapisów SIWZ :

 

1)       wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),

2)       sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał rok 2009 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N),

3)       sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał rok 2010 r. (Rb-27S, Rb-28S),

4)       informacja o zobowiązaniach w/g tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach,

5)       informacja czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności,

6)       opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, wraz z tabelą prognozy kwoty długu przedłożoną w RIO celem wydania przedmiotowej opinii,

7)       czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco, umowie kredytowej oraz deklaracji wekslowej,

8)       czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie postanowień umowy, określonych w załączniku nr 3 do SIWZ o inne postanowienia wynikające z wzoru umowy stosowanego w n/Banku,

9)       zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 07.12.2010 roku, w związku z uwzględnieniem w procesie analizy przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego informacji i wyjaśnień stanowiących uzupełnienie do SIWZ i będących efektem zadanych przez Bank pytań w dniu 19.11.2010 roku.

10)   zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dotyczące zapisów SIWZ, Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców punkt 6 Kryteria przyznania zamówienia i ocena ofert.

 

Przy wyborze ofert będą przyjmowane następujące kryteria:

A) oprocentowanie kredytu tj. wysokość marży ryzyka kredytowego banku rozumiana jako:

    - marża własna banku dodawana do wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M

    - waga 80%.

Punktacja od 0 do 80 pkt.

Punktacja będzie dokonywana według następującego wzoru:

 

           Minimalna marża banku wśród złożonych ofert          

Marża zaproponowana przez konkretnego oferenta x 80 pkt

 

W przypadku gdy przedstawi marżę 0% przyzna mu się punktację maksymalną 80 punktów, a do oceny pozostałych ofert przyjmie się ofertę następną w kolejności z najniższą marżą. W przypadku złożenia większej liczby ofert z marżą 0% i przykładowo braku możliwości dzielenia przez 0% do obliczenia oceny punktowej w tym kryterium przyjmuje się ogólne zasady matematyczne dotyczące przedmiotowych obliczeń.

 

Treść pism sprowadza się do prośby o dostarczenie dodatkowych dokumentów dotyczących sytuacji, finansowej i majątkowej Gminy Opatówek oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ.

 

Wobec powyższych pism wyjaśniam co następuje:

 

1.       Zabezpieczeniem przedmiotowego kredytu będzie weksel in blanco co wynika z zapisów SIWZ Rozdział III Istotne postanowienia umowy. Zarówno umowa jak i weksel będą podpisane przez osoby upoważnione do podpisania umowy w imieniu Gminy Opatówek będą to Wójt Gminy Opatówek i Skarbnik Gminy Opatówek (kontrasygnata).

2.       Gmina Opatówek nie korzysta z wykupu wierzytelności.

3.       Informujemy, że Gmina Opatówek nie dokonywała emisji dłużnych papierów wartościowych, a informacje o zobowiązaniach w/g tytułów dłużnych znajdują się w sprawozdaniu Rb-Z.

4.       Po wyborze oferty najkorzystniejszej niektóre elementy dotyczące istotnych postanowień umowy będzie można uzupełnić o nowe elementy ale tylko w przypadku jeżeli Bank udowodni, że są wymagane prawem bankowym i nie naruszają ścisłych postanowień związanych z prowadzonym postępowaniem, jak również interesów Gminy Opatówek.

5.       Przedłuża się termin składania ofert. Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2010 roku o godz. 9:45. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 07.12.2010 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 15. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy 62 - 860 Opatówek, Plac Wolności 14 oraz opisane "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego. Nie otwierać przed dniem 07 grudnia 2010 roku godz. 10:00"

6.       Przy wyborze ofert będą przyjmowane następujące kryteria:

A) oprocentowanie kredytu tj. wysokość marży ryzyka kredytowego banku rozumiana jako

     - marża własna banku dodawana do wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M

     - waga 80%.

Punktacja od 0 do 80 pkt.

Punktacja będzie dokonywana według następującego wzoru:

 

           Minimalna marża banku wśród złożonych ofert          

Marża zaproponowana przez konkretnego oferenta x 80 pkt

 

W przypadku gdy przedstawi marżę 0% przyzna mu się punktację maksymalną 80 punktów, a do oceny pozostałych ofert przyjmie się ofertę następną w kolejności z najniższą marżą. W przypadku złożenia większej liczby ofert z marżą 0% i przykładowo braku możliwości dzielenia przez 0% do obliczenia oceny punktowej w tym kryterium przyjmuje się ogólne zasady matematyczne dotyczące przedmiotowych obliczeń.

-          z treści zapisów powyżej wynika, że oprocentowanie kredytu tj. wysokość marży ryzyka kredytowego banku rozumiana jako marża własna banku dodawana do wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M, czyli przedmiotem oceny w tym kryterium jest suma marży banku oraz stawki referencyjnej WIBOR 3 M.

7.       Wszelkie inne dokumenty dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej Gminy Opatówek są w pełni dostępne dla upoważnionego przedstawiciela Banku w Urzędzie Gminy Opatówek oraz dodatkowo na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl. Istnieje możliwość zarówno zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami, jak również sporządzanie notatek i kopii dokumentów. W tym celu należy umówić termin spotkania z osobami określonymi w SIWZ.

 

Pragnę dodać, iż Gmina Opatówek zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjęła procedurę pozyskania kredytu bankowego w trybie przetargu nieograniczonego, która nie przewiduje składania w Banku wniosku kredytowego wraz z wymaganymi arkuszami i informacjami. Przyjęta procedura przewiduje zawarcie umowy kredytowej z wybranym Oferentem na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej przez wybranego Oferenta ofercie, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00