MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 03.12.2010 r.

ZPIn.341/9/10

 

 

Banki biorące udział

w postępowaniu przetargowym

 

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Gminę Opatówek przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego, długoterminowego, w walucie polskiej w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, iż wpłynęło pismo od banku, który pobrał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści:

 

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu prosimy o udostępnienie następujących informacji:

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostarczenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu stanowiło warunek jego uruchomienia.

 

Treść pisma sprowadza się do prośby o dostarczenie dodatkowych dokumentów dotyczących sytuacji, finansowej i majątkowej Gminy Opatówek oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ.

 

Wobec powyższych pism wyjaśniam co następuje:

 

Zamawiający w instrukcji dla Wykonawców, w warunkach których spełnienie wymagane jest od Wykonawców, w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie określił, że dostarczenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu będzie stanowiło warunek jego uruchomienia przez co należy rozumieć, że wyżej wymieniona opinia nie jest wymagana w powyższym postępowaniu, lecz gmina będzie posiadała opinię RIO o możliwości spłaty kredytu w dniu uruchomienia kredytu.

 

Ponownie pragnę dodać, iż Gmina Opatówek zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjęła procedurę pozyskania kredytu bankowego w trybie przetargu nieograniczonego, która nie przewiduje składania w Banku wniosku kredytowego wraz z wymaganymi arkuszami i informacjami. Przyjęta procedura przewiduje zawarcie umowy kredytowej z wybranym Oferentem na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej przez wybranego Oferenta ofercie, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57