MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Numer ogłoszenia: 382626 - 2010; data zamieszczenia: 25.11.2010

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 323029 - 2010 data 15.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454, fax. 062 7618017.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

-          Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2.

-          W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy -wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

-          W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

-          Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.

-          W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Zaparafowane istotne postanowienia umowy jako załącznik nr 3 do formularza oferty. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

-          W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Zaparafowane istotne postanowienia umowy jako załącznik nr 3 do formularza oferty.

-          Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

-          W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2010 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, pokój nr 13 w godz. 08:00 - 15:00.

-          W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2010 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, pokój nr 13.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57