MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych
i terenu Gminy Opatówek

Numer ogłoszenia: 1175 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 343815 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych i terenu Gminy Opatówek. I.Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów komunalnych z budynków komunalnych oraz innych obiektów będących własnością Gminy Opatówek. Wywóz odpadów z budynków komunalnych gromadzonych selektywnie na terenie 16 nieruchomości, oraz obiektu Oczyszczalni Ścieków, gdzie łączna ilość odpadów wytwarzana w ciągu tygodnia wynosić będzie około 8,92 m3, a w okresie obowiązywania umowy ( tj. od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku ) : 463,84 m3 odbywać się będzie zgodnie z następującymi zaleceniami: 1.Odpady komunalne gromadzone selektywnie do odrębnych urządzeń do zbierania odpadów, winny być odbierane i wywożone z zachowaniem następującego podziału według załącznika Nr 1, oraz harmonogramu wywozu nieczystości stałych załącznik Nr 2. a)1 pojemnik 0,11 na oczyszczalni ścieków z częstotliwością wywozu co dwa tygodnie b)pozostałe nieruchomości wykazane w harmonogramie wywozu załącznik Nr 2. 2.Odpady komunalne obejmują odpady kuchenne ( resztki spożywcze, obierki ) oraz odpady zielone ( roślinne ), pozostałe odpady ( z wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, odpadów z budowy i remontów ), np. żużel i popioły paleniskowe, pieluchomajtki, podpaski, środki higieny osobistej. Ponadto odpady komunalne, które mogą być poddane recyklingowi, w szczególności takie jak : papier i tektura nieopakowaniowa, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne nieopakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych, tekstylia, szkło nieopakowaniowe, opakowania ze szkła, metale, opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Dostarczenie i rozmieszczenie na koszt własny Wykonawcy, na wyznaczone przez Zamawiającego ( na terenie poszczególnych nieruchomości ) miejsca zbierania odpadów, urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z zastrzeżeniem, że: a)ilość i wielkość urządzeń do zbierania odpadów dla każdej nieruchomości należy dostosować do ilości odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 1. b)Zamawiający dopuszcza rozmieszczenie urządzeń do zbierania odpadów komunalnych o pojemnościach przekraczających potrzeby Zamawiającego, jednak podstawą rozliczeń będzie łączna ilość odpadów wytworzonych na danej nieruchomości w ciągu tygodnia. c)urządzenia do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatówek uchwalonym Uchwałą Nr 35 / 07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku. 2.Wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w punkcie 1 podpunkt a i b strona 1. 3.Uprzątnięcie odpadów, które wysypały się podczas załadunku. 4.Wykonywanie dezynfekcji urządzeń do zbierania odpadów co najmniej raz na kwartał w okresie jesienno - zimowym oraz raz na miesiąc w okresie wiosenno - letnim, przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. 5.Bieżące remontowanie urządzeń do zbierania odpadów przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. 6.Wymiana na koszt Wykonawcy zużytych lub zdewastowanych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych na nowe. 7.Ustawienie na koszt Wykonawcy nowych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w przypadku ich zaginięcia. W razie zajścia uzasadnionych przypadków ( zbycie, nabycie nieruchomości itp. ), Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości oraz ilości wywozu odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości oraz prawo do zmiany liczby nieruchomości wyszczególnionych w załącznikach Nr 1 i Nr 2, oraz zmiany wynagrodzenia. II.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych z terenu gminy Opatówek administrowanych przez Gminę Opatówek wg wykazu stanowiącego załącznik nr 3 , załącznik nr 4 i załącznik nr 5 zgodnie z harmonogramem wywozu stanowiącym załącznik nr 6. W okresie objętym zamówieniem tj. na rok 2011 przewiduje się następujące, roczne ilości odpadów : 1.około 360 m3 / na rok (frakcja zmieszana), z czego : a)wywóz nieczystości z parku (poz. nr 1 załącznika nr 3): - w okresie V-IX 1 x tygodniowo, - w okresie X-IV 1 x w miesiącu. b)wywóz nieczystości z koszy ulicznych (poz. nr 2-35 załącznika nr 3) - 2 x w miesiącu c)wywóz nieczystości stałych z targowiska gminnego oraz hali sportowej (poz. nr 36 i 37 załącznika nr 3) - 1 x w tygodniu d)wywóz nieczystości stałych z nieruchomości w Opatówku ul. Szkolna 11 (poz. 38 załącznika nr 3) - na zgłoszenie. e)wywóz nieczystości stałych z nieruchomości w Opatówku Plac Wolności 14 - Urząd Gminy ( poz. 39 załącznika nr 3 ) - 1 x w tygodniu Harmonogram wywozów wg załącznika nr 6. 2. około 340 m3 / na rok ( odpadów wyselekcjonowanych ), z czego: a)wywóz odpadów z gniazd do selektywnej zbiórki (poz.1-4 załącznika nr 4) - 1 x w miesiącu 10 kontenerów, 3. około 100 kg / na rok ( leków przeterminowanych ) a)wywóz leków z aptek (poz. 1 - 4 złącznika nr 5) - 1 x w miesiącu (lub na zgłoszenie w przypadku przepełnienia pojemnika). Harmonogram wywozów wg załącznika nr 6. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Dostarczenie i rozmieszczenie na koszt własny Wykonawcy, na wyznaczone przez Zamawiającego miejsca zbierania odpadów, urządzeń do zbiórki odpadów, do frakcji zmieszanej i do selektywnej zbiórki, odpowiedniej ilości pojemników określonej przez Zleceniodawcę, z wyłączeniem pojemników w aptekach. a) ilość i wielkość urządzeń do zbierania odpadów należy dostosować do ilości odpadów wykazanych w załącznikach od 3-5. b) urządzenia do zbierania odpadów muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Opatówek uchwalonym Uchwałą nr 35/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2007 roku. 2.Wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 6 przedmiotu zamówienia. 3.Usuwanie odpadów, które rozsypały się podczas załadunku. 4.Utrzymanie pojemników dostarczonych przez Wykonawcę w należytym stanie technicznym i estetycznym, poprzez dezynfekcję urządzeń co najmniej raz na kwartał w okresie jesienno-zimowym oraz raz na m-c w okresie wiosenno - letnim, przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy, z wyłączeniem pojemników w aptekach. 5.Bieżące remontowanie urządzeń do zbierania odpadów przy użyciu materiałów własnych, z wyłączeniem pojemników w aptekach. 6.Wymiana, na koszt Wykonawcy zużytych lub zdewastowanych urządzeń do zbierania odpadów na nowe, z wyłączeniem pojemników w aptekach 7.Ustawianie na koszt Wykonawcy nowych urządzeń do zbierania odpadów w przypadku ich zaginięcia, z wyłączeniem pojemników w aptekach. W razie zajścia uzasadnionych przypadków ( zbycie, nabycie nieruchomości itp. ), Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości oraz ilości wywozu odpadów komunalnych oraz prawo do zmiany liczby pojemników wyszczególnionych w załącznikach nr 3 - 6 oraz zmiany wynagrodzenia. III. Podane wyżej ilości odpadów są ilościami przewidywanymi do wywozu w roku 2011. Mogą ulec zmianie ( zwiększeniu, zmniejszeniu ) ze względu na dostosowanie do bieżących potrzeb Zamawiającego. Gmina Opatówek nie gwarantuje w/w ilości usług. Rozliczanie usług odbywać się będzie w/g cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym i umowie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna, ul. Bażancia 1A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 90018,61

-          Oferta z najniższą ceną: 90018,61 / Oferta z najwyższą ceną: 134806,51

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57