MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków

do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Opatówek.
Numer ogłoszenia: 15666 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup posiłków dla dzieci w punktach przedszkolnych przy Zespołach Szkół w Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej - na jeden zestaw posiłku składa ( drugie śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek) wraz z dowozem i z codziennym udostępnieniem talerzy i sztućców oraz podaniem posiłków w okresie 01 luty 2011r. - 31 grudzień 2011 roku do punktów przedszkolnych przy: 1) Zespole Szkół w Rajsku - 23 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII ( z wyłączeniem miesiąca sierpnia) 2011r - 5.060 szt.) 2) Zespole Szkół w Chełmcach - 21 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII ( z wyłączeniem miesiąca sierpnia) 2011r - 4.620 szt.) 3 ) Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej - 17 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII ( z wyłączeniem miesiąca sierpnia) 2011r - 3.740 szt.) W stawce za 1 zestaw posiłku dziennie należy liczyć sumę zakupu drugiego śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku, dowóz posiłków do przedszkoli oraz podanie posiłków wraz z codziennym udostępnieniem talerzy i sztućców. Wykaz obiadów dwudaniowych wraz z gramaturą zawiera załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Powtarzające się cyklicznie MENU - Jadłospis na okres 10 dni ustalono w załączeniu. Ww. ilości posiłków mogą ulec zmianie ( zwiększeniu lub zmniejszeniu z uwagi na ilość zgłoszeń dzieci przez Dyrektorów Szkół). Gmina Opatówek nie gwarantuje w/w ilości usług. Rozliczanie usług odbywać się będzie w/g cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym i umowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1. Podniesienie poziomu jakości edukacji i wyrównanie szans rozwojowych dzieci w gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          STOŁÓWKA SZKOLNA DOBRZEC Aneta Karpińska, ul. H.Sawickiej 3B, 62-860 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69957,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 52321,90

-          Oferta z najniższą ceną: 52321,90 / Oferta z najwyższą ceną: 66960,43

-          Waluta: PLN.


ZAŁĄCZNIK I

 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

-          1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

-          2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Powodem zastosowania trybu zapytania o cenę na wykonanie usług z zakresu przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Opatówek jest ich powszechna dostępność i ustalone standardy jakościowe . Obie cechy występują wspólnie.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57