MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.11.01.2011 roku

 

ZPIn.341/12/10

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:

 

 

"Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków

do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

STOŁÓWKA SZKOLNA "DOBRZEC" Aneta Karpińska

62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 3B

 

Cena wybranej oferty - 52.321,90 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

STOŁÓWKA SZKOLNA "DOBRZEC"

Aneta Karpińska 62-800 Kalisz

ul. H. Sawickiej 3B

300,00

300,00

2.

Firma Handlowo - Usługowa

Dymarczyk i Górczyński s.c.

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 61

234,42

234,42

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57