MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 


 

 

 

 


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny                                                  Opatówek, dnia 10.02.2011 rok

Szkół Gminy Opatówek

Plac Wolności 14,

62-860 Opatówek

 

ZEAS.ZP.341/1/11

 

DO FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

 

Dotyczy:

Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego: "Uczę się i bawię" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od zainteresowanego następującej treści:

 

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego numer referencyjny ZEAS.ZP.341/1/11 zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1.       Prosimy o wyjaśnienie, ewentualnie sprawdzenie i skorygowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego części 1 - dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego : dla szkoły podstawowej w Sierzchowie lp. 1 Laptop. Prosimy o dokładne sprecyzowanie parametrów tego komputera ze szczególnym zwróceniem uwagi na Procesor, Matrycę oraz wyjście HDMI w tej konfiguracji.

2.       W części 3 - dostawa mebli: pozycja nr 1 :Szafki z szufladami i pozycja nr 3:Szafki z drzwiczkami są z kolekcji "tęcza" czy pozycja nr 2 Regał otwarty też ma należeć do kolekcji tęcza.

3.       W części 3 - dostawa mebli: prosimy o zweryfikowanie i ewentualne skorygowanie wymiarów pozycji 2: Regał otwarty i pozycji 3: Szafki z drzwiczkami; oba meble mają podany wymiar w opisie 1270x900x400. Prosimy o informacje czy meble mają być w oryginalnych wymiarach producenta czy w wymiarach niestandardowych?

 

Wobec powyższego Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje:

 

Ad.1

Należy przyjąć Procesor Intel Pentium Dual Core P6000 (minimum), taktowanie procesora 1860 MHz, przekątna ekranu 15,6 (mimimum), matryca rozdzielczość 1366x768 (minimum), wyjście HDMI Typ A (wersja 1.0) lub asortyment równoważny (innego niż podany "z nazwy" przez Zamawiającego) pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych.

Ad. 2

Przyjąć regał otwarty kolorowy (tęcza)

Ad. 3

Dopuszcza się w ofercie regał otwarty i szafki z drzwiczkami w wymiarach niestandardowych, przybliżonych do podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                              Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57