MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 


ZPIn.341/2/2011                                                                                            Opatówek 15.03.2011 r.

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.       Kosztorys ofertowy odc. od km 0+000 do km 0+876 poz. 4 Prosimy o rozbicie tej pozycji na dwie odrębne pozycje tj. odmulenie i oczyszczenie rowów oraz oczyszczenie przepustów z powodu różnych cen jednostkowych na te pozycje.

2.       Istotne postanowienia umowy:

-          § 11 ust.2 i ust.4 - za zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) (art. 147 ust.2, art. 151 ust. 2, ust. 3) wnosimy po wyrażeniu "z tytułu rękojmi za wady" o usunięcie zwrotu "lub gwarancji jakości".

-          § 13 ust. 4 pkt.1 - wnosimy aby z takiego uprawnienia Zamawiającego (do odmowy odbioru do czasu usunięcia wad) wyłączyć wady nieistotne. Ponadto jak należy obecnie istniejący zapis interpretować - czy dokonuje się odbioru podczas którego wyznacza się terminy na usunięcie stwierdzonych wad (ust. 5), a następnie dokonuje się odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych robót (ust. 6), czy wstrzymuje się od odbioru do czasu usunięcia wad (ust. 4 pkt 1, a co jeśli zostaną usunięte ?) - jak to się ma do obowiązku inwestora o odbiorze obiektu (art. 647 k.c.).

3.       Prosimy o uściślenie treści pozycji nr 7 kosztorysu ofertowego (odcinek na terenie gminy Opatówek) - jaką grubość stabilizacji gruntu cementem należy przyjąć ? Czy brać pod uwagę wartości krotności zapisanej w opisie pozycji (co byłoby zgodne z projektem), czy przyjąć grubość 12 cm jak w opisie pozycji.

Prosimy o podobne wyjaśnienie co do następujących pozycji:

-          pozycja 9 - kosztorys ofertowy - teren gminy Opatówek

-          pozycja 21 - kosztorys ofertowy - teren gminy Opatówek

-          pozycja 24 - kosztorys ofertowy - teren gminy Opatówek

-          pozycja 5 - kosztorys ofertowy - teren gminy Godziesze Wielkie

-          pozycja 7 - kosztorys ofertowy - teren gminy Godziesze Wielkie

-          pozycja 19 - kosztorys ofertowy - teren gminy Godziesze Wielkie

4.       Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał odbioru końcowego nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi powiatowej (odcinek Opatówek - Chełmce). Ułożenie nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm bez uprzedniego wyrównania istniejącego profilu mieszanką mineralno - bitumiczną i wykonania frezowania istniejących wybojów (przełomów) nie pozwoli na uzyskanie normatywnych spadków poprzecznych oraz uniknięcie nierówności, które uniemożliwią należyty komfort jazdy pojazdów po przebudowie drogi. Remont ubytków przy pomocy emulsji asfaltowej i grysów nie zniweluje istniejących nierówności.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad.1

Pozycje kosztorysu 4 należy wycenić wg "wyceny własnej". Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty zapoznać się z przedmiotem zamówienia. Do punktu 4 kosztorysu należy uwzględnić w cenie jednostkowej wycenę odmulenia, oczyszczenia rowów i oczyszczenia wszystkich przepustów pod zjazdami na przedmiotowym odcinku drogi wraz z odwozem urobku na 5 km. Wykonawca może oddzielnie wyliczyć cenę odmulenia i oczyszczenia rowów oraz oddzielnie oczyszczenie przepustów. Ceny te należy zsumować i podzielić przez długość drogi t.j. 876 mb. i do wyceny pozycji 4 kosztorysu wstawić obliczony wynik.

 

Ad.2

Istotne postanowienia umowy

-          § 11 ust 2 otrzymuje brzmienie:

Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest przeznaczone na : zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

-          § 11 ust 4 otrzymuje brzmienie:

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi z tytułu za wady.

 

W załączeniu przekazujemy pełen tekst zaktualizowanych istotnych postanowień umowy, które prosimy załączyć jako obowiązujące w w/w postępowaniu.

 

-          Podtrzymuje się treść § 13 ust. 4, 5, 6 istotnych postanowień umowy.

Zamawiającemu służy prawo odmowy odbioru inwestycji w przypadku gdy w toku czynności odbiorowych zostaną ujawnione wady dające się usunąć. Odmowa dokonania odbioru nastąpi do czasu usunięcie usterek. Po usunięciu usterek Wykonawca winien zgłosić roboty do ponownego odbioru. Pojęcie wad nieistotnych jest trudne do zdefiniowania wobec czego nie może być ujęte w warunkach umownych. Zamawiający nie narzucał będzie terminu usunięcia wad który winien określić Wykonawca w toku ich ujawnienia. Odbiór końcowy dotyczy wszystkich robót i niezasadne jest wydzielanie ich w trakcie odbioru.

 

Ad.3

Kosztorysy ofertowe sporządzone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z dnia 08.06.2004 r.). Wielkości podstawowe np. grubość stabilizacji, podaje opis pozycji kosztorysowej. W przypadku wymogu wynikającego z założeń projektowych, aby zmniejszyć lub zwiększyć wielkość z pozycji kosztorysowej - stosowne są krotności zmniejszające daną wielkość (wartość krotności < 1) lub krotności zwiększające daną wielkość (wartość krotności >1). Wielkości z kosztorysu są kompatybilne z częścią rysunkową i opisową projektu.

 

Ad.4

Założona technologia wzmocnienia nawierzchni bitumicznej została przez projektantów uzgodniona z Zamawiającym i przez niego zaakceptowana. Spadki poprzeczne nowej warstwy ścieralnej nawierzchni mają być 2%-owe z tolerancją w górę lub w dół 0,5%.

Zamawiający nie przewiduje zmiany w technologii wykonania remontu tego odcinka drogi.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57