MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 


Opatówek: Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek
Numer ogłoszenia: 116978 - 2011; data zamieszczenia: 17.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34880 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót do wykonania w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne pn.Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek: I. Odcinek drogi na terenie Gminy Opatówek 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,876 km 2. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi - 1433,76 m3 3. Odmulenie i oczyszczenie rowów odwadniających i oczyszczenie przepustów pod zjazdami - 876,0 m 4. Przepust rurowy pod zjazdami - 7, 0 m 5. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm - 4045,10 m2 6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 3869,900 m2 7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 8cm - 3869,900 m2 8. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości 4 cm - 3694,700 m2 9. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 4 cm - 3519,500 m2 10. Wykonanie nawierzchni zjazdu z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu 10 cm - 420,000 m2 11. Wykonanie nawierzchni zjazdu z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu 7 cm - 420,000 m2 12. Wykonanie nawierzchni pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu 10 cm - 1314,00 m2 13. Wykonanie nawierzchni pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu 7 cm - 1314,00 m2 14. Oznakowanie pionowe - znaki drogowe - 3,0 szt. 15. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza całej inwestycji - 1 szt. II. Odcinek drogi pomiędzy m. Opatówek a m. Chełmce własność Powiatu kaliskiego 1. Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i kruszywem łamanym w ilości 5t/kmb przy użyciu pathera - 22,200 t 2. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 4 cm - 27.779,000 m2 III. Odcinek drogi na terenie Gminy Godziesze Wielkie 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,626 km 2. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi - 782,25 m3 3. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm - 2877,300 m2 4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 2752,200 m2 5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 2752,200 m2 6. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości 4 cm - 2627,100 m2 7. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 4 cm - 2502,000 m2 8. Wykonanie nawierzchni pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu 10 cm - 938,300 m2 9. Wykonanie nawierzchni pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu 7 cm - 938,300 m2 10. Oznakowanie pionowe - znaki drogowe - 3 szt. 11. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza całej inwestycji - 1 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Priorytet II Infrastruktura Komunikacyjna. Działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego ( drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne ). Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          SIDROG Sp. z o. o., ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1155281,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 1521985,01

-          Oferta z najniższą ceną: 1521985,01 / Oferta z najwyższą ceną: 1584105,54

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11