MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 


Opatówek, dn.27.04.2011 roku

 

Zp.In.271.2.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Przebudowę ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

SIDROG Sp. z o.o.

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki

 

Cena wybranej oferty - 1.521.985,01 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne

"KAREX" ul. Piwonicka 12

62-800 Kalisz

oferta odrzucona

oferta odrzucona

2.

"POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o.

ul. Wawelska 106

64-920 Piła

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

288,24

288,24

4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A Kalisz

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

292,71

292,71

5.

SIDROG Sp. z o.o.

ul. Polna 29

98-235 Błaszki

300,00

300,00

6.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95

62-800 Kalisz

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57