MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 


 

 

 

 


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny                                                  Opatówek, dnia 16.03.2011 rok

Szkół Gminy Opatówek

Plac Wolności 14,

62-860 Opatówek

 

ZEAS.ZP.271.1.1.2011

 

DO FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

 

Dotyczy:

Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego: "Uczę się i bawię" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

CZĘŚĆ 2 - DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNO-SPORTOWEGO

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od zainteresowanego następującej treści:

 

Firma zgłasza pytania do specyfikacji na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu "Uczę się i bawię", pytania dotyczą następujących, n/w pozycji:

Dostawa sprzętu do szkoły Podstawowej w Sierzchowie:

1.       piłka z kolcami (poz.1) - czy piłka koniecznie musi być koloru czerwonego?

2.       piłka do masażu (poz.3) - czy piłeczki koniecznie muszą być w żółtym kolorze?

3.       wałek do masażu(poz.4) - czy wałek koniecznie musi być w kolorze zielonym?

4.       Materac składany (poz,5) - czy materac koniecznie musi być w kolorze czerwono-żółtym?

5.       Zestaw duże stopy(poz.7) - czy stopy koniecznie musza być w kolorze zielonej pianki?

6.       piłki gimnastyczne(poz.23) - czy piłki koniecznie musza być w kolorze żółtym i czerwonym?

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do zespołu szkół w Chełmach:

Woreczki do gimnastyki korekcyjnej (poz.15) woreczki z granulatem, czy woreczki z grochem?

 

Wobec powyższego Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje:

W/w sprzęt sportowy do Szkoły w Sierzchowie dopuszcza się w ofercie w innym kolorze.

Woreczki do gimnastyki korekcyjnej (poz.15) należy przyjąć zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj. woreczki z granulatem.

 

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                              Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

                                                                                                          (podpis zamawiającego)

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57