MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego: Uczę się i bawię dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część I, II, III, IV.
Numer ogłoszenia: 79534 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40524 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek, pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna Gminy Opatówek.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego:Uczę się i bawię dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część I, II, III, IV..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1 - Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych układanki, plansze, zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń, materiałów pomocniczych (biurowe). Część 2 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjno- sportowego Część 3- Dostawa mebli Część 4: Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.10.00-1, 30.19.00.00-7, 37.52.41.00-8, 37.40.00.00-2, 39.16.00.00-1, 39.16.21.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa zestawów edukacyjnych i gier planszowych dydaktycznych układanki, plansze, zabawki edukacyjne), zeszytów ćwiczeń, materiałów pomocniczych (biurowe).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Moje Bambino Sp. z o.o. sp. k., ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68692,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 82854,29

-          Oferta z najniższą ceną: 82854,29 / Oferta z najwyższą ceną: 82854,29

-          Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa sprzętu rehabilitacyjno- sportowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          OPI B. Kamiński, T. Borowski s.c., ul. Budowlanych 52, 45-124 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21812,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 26580,00

-          Oferta z najniższą ceną: 26580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37107,76

-          Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa mebli

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          PPUH Pro-Kall-Hand SP. z o.o, ul. Marszałkowska 80, 00-157 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2712,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 3084,84

-          Oferta z najniższą ceną: 3084,84 / Oferta z najwyższą ceną: 5867,10

-          Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa Programów komputerowych i gier edukacyjnych (na nośnikach DVD/CD)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Moje Bambino Sp. z o.o. sp. k., ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7899,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 9354,97

-          Oferta z najniższą ceną: 9354,97 / Oferta z najwyższą ceną: 11915,04

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                              Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57