MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 


Opatówek, dn.29.03.2011 r.

ZEAS.ZP.271.1.30.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu systemowego: "Uczę się i bawię" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

 

Część 2 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjno- sportowego.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

OPI B. Kamiński, T. Borowski s.c.

ul. Budowlanych 52, 45-124 Opole

 

Cena wybranej oferty: 26.580,00 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

OPI B. Kamiński, T. Borowski s.c.

ul. Budowlanych 52

45-124 Opole

300

300

2.

w&w design Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8a/7

40-859 Katowice

214,89

214,89

3.

CEZAS ABC s.c. W.M.i M. Niewiadomscy

ul. Staszica 48

62-800 Kalisz

oferta odrzucona

oferta odrzucona

4.

PZS "CEZAS" sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                              Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11