MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie robot budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2011 roku
Numer ogłoszenia: 77820 - 2011; data zamieszczenia: 14.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40710 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robot budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2011 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU ROBÓT do wykonania w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji dróg gminnych w 2011 roku. 1.Naprawa cząstkowa nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłuczniem mechaniczne, głębokość 10 cm - 800 m2 2.Naprawa cząstkowa nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłuczniem mechaniczne, głębokość 5 cm - 800 m2 3.Naprawa drogi - ułożenie i zagęszczenie żwirem gr.10cm - 1000 m2 4.Praca równiarki - 400 mg 5.Praca walca - 30 mg 6.Naprawa nawierzchni asfaltowo-betonowej - 800 m2 7.Naprawa drogi - ułożenie i zagęszczanie tłuczniem kamiennym gr.10 cm - 3000 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          DROMAX Usługi Drogowo - Budowlane Wojciech Krymarys, Chełmce 51 B, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 145509,00

-          Oferta z najniższą ceną: 145509,00 / Oferta z najwyższą ceną: 177489,00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57