MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.
Numer ogłoszenia: 171618 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100960 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek wraz z budową przepompowni ścieków i komór pomiarowych. Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o średnicy 200 mm - dł. 6 749 m wraz z odgałęzieniami dn150 mm, wprowadzonymi do granicy z posesją zainteresowanych. System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe z PVC średnicy 425 mm oraz w miejscach węzłowych, we włazowe systemowe lub betonowe prefabrykowane o średnicy 1000/1200 mm. 2. Budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD o średnicy 90 mm - dł. 1 295 m. W zakresie kanalizacji tłocznej zaprojektowano system rurociągów z rur PEHD średnicy 90 mm, zgrzewanych doczołowo. 3. Budowę przepompowni ścieków szt. 1. 4. Budowę komór krat z komorą pomiarową kpl. 3. ZADANIE PODZIELONO NA DWA ETAPY. Zakres robót do wykonania w roku 2011 etap I: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o średnicy 200 mm - dł. 3 149 m. 2. Budowa komór krat z komorą pomiarową kpl. 3. Zakres robót do wykonania w roku 2012 etap II: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o średnicy 200 mm - dł. 3 600 m. 2. Budowa sieci kanalizacji tłocznej PEHD o średnicy 90 mm - dł. 1 295 m. 3. Budowa przepompowni ścieków szt. 1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane BUDMEX, Kawęczyn 89, 62-704 Kawęczyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3087894,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 2319402,88

-          Oferta z najniższą ceną: 2319402,88 / Oferta z najwyższą ceną: 4170386,22

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57