MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 24.06.2011 r.

Zp.In.271.5.2011

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rajsko, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo zainteresowanej firmy następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       W związku z wystąpieniem niezgodności obmiarowych zawartych w Projekcie Budowlanym oraz przedmiarze robót dotyczących powierzchni nawierzchni poliuretanowej, prosimy o jednoznaczne określenie ilości robót do wykonania (tj. poprawienie przedmiaru). W przedmiarze robót w pozycjach od P-5-P-15 przyjęto do wyceny 502,43 m2 powierzchni, natomiast w/g PT jest 968,00 m2. Zamawiający w przedmiarze poz.16 podaje powierzchnię boiska wielofunkcyjnego równą 502,43 m2. Natomiast w dokumentacji projektowej podawana jest powierzchnia 968 m2. W związku z powyższym proszę podać prawidłowe wymiary (szerokość i długość) boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.

 

2.       W przedmiarze robót w dziale 5 "Wyposażenie boiska" nie ujęto pozycji dotyczącej wykonania fundamentów pod sprzęt sportowy.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad.1 W przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym dokonano poprawy pozycji:

-          P.15, P.16 podbudowy z kruszywa łamanego

-          P.17 podbudowy betonowe beton jamisty

-          P.18 wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej poprzez zmianę ilości nakładów rzeczowych oraz dodano pozycje

-          P.5, P.6 ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych.

 

Ad.2 W przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym uzupełniono wykonanie fundamentów pod sprzęt sportowy odpowiednio w pozycjach:

-          P.46 osadzenie tulei do bramek

-          P.49 osadzenie tulei do siatkówki i tenisa

-          P.53 osadzenie tulei do koszykówki

 

W załączeniu przekazujemy pełen tekst zaktualizowanego przedmiaru i kosztorysu nakładczego, który prosimy załączyć jako obowiązujący w w/w postępowaniu. Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57