MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rajsku
Numer ogłoszenia: 222068 - 2011; data zamieszczenia: 29.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157746 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rajsku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiot i zakres opracowania 1. Zadanie inwestycyjne w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży pod nazwą. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rajsku wymiary areny boiska 22,00 x 44,00 m, nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, obwodowo wygrodzone ogrodzeniem systemowym dla boisk wielofunkcyjnych o wysokości 4,00m. Boisko zaprojektowano wraz ze sprzętem stanowiącym stałe wyposażenie dla poszczególnych dyscyplin sportowych. Na boisku zaprojektowano trwałe odwodnienie w formie drenażu pasmowego. 2. Powierzchnia terenu objęta opracowaniem 1122,43 m2 w tym: Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia z opaską 1091,43 m2 Powierzchnia placu przed obiektowego 31,00 m2 Nawierzchnie utwardzone boiska 1069,73 m2 Powierzchnia murawy boiska o nawierzchni syntetycznej 968,00 m2 Powierzchnia opaski obwodowej i chodnika wewnętrznego 101,73 m2 Dane liczbowe Wymiary całkowite boiska 23,82 x 45,82 m Wymiary areny boiska o nawierzchni z poliuretanowej 22,00 x 44,00 m Długość ogrodzenia boiska 137,04 m 3. Podstawowe dane techniczne dot. boiska Wymiary i powierzchnie boiska Wymiary całkowite boiska 23,82 x 45,82 m Wymiary areny boiska o nawierzchni z poliuretanowej 22,00 x 44,00 m Wymiary boiska podstawowego w liniach autowych 20,00 x 40,00 m Powierzchnia zabudowy boiska 1091,43 m2 Powierzchnia projektowanej areny boiska 968,00 m2 Powierzchnia opaski obwodowej boiska z kostki betonowej 101,73 m2 Długość łączna obrzeży betonowych wykończenia nawierzchni 271,28 m 4. Rodzaj nawierzchni boiska Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu natryskowego dwuwarstwowa TETRAPUR ENZ odmiana II lub inna dopuszczona do stosowania na obiektach otwartych o parametrach technicznych nie gorszych jak projektowana . Warstwa spodnia - z granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm grubości 10-11mm i lepiszcza poliuretanowego TETRAPUR 154 w proporcjach zgodnych ze wskazaniami producenta, wykonywana metodą wysokociśnieniowego natrysku. Warstwa użytkowa - 2-3 mm warstwa nawierzchniowa typu natryskowego dwuskładnikowa, barwna kompozycja - mieszanina granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5 mm i lepiszcza poliuretanowego TETRAPUR 154 w proporcjach zgodnych ze wskazaniami producenta, wykonywana metodą wysokociśnieniowego natrysku. 5. Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych: - boisko do piłki ręcznej 1 szt. - boisko do tenisa ziemnego 1 szt. - boisko do siatkówki 1 szt. - boisko treningowe do koszykówki 2 szt. 6. Ogrodzenie boiska - długość ogrodzenia 137,04 m - wysokość ogrodzenia 4,00 m - furtka wejścia o wym. 100 x 200 cm 2 szt. - brama wjazdowa o wym.250 x 300 cm 1 szt. 7. Drenaż odwadniający Długość drenażu z rur WAVIN PVC - U: - o średnicy Dz/Dw = 92/80 mm 100,00 m - o średnicy Dz/Dw = 160/145 mm 54,60 m - studzienki rewizyjne WAVIN, z wbudowanym dnem oraz osadnikiem piasku Ø 315 2 szt. - studnia chłonna 1 szt. 8. Zestawienie elementy wyposażenie sportowego boiska - bramki piłkarskie 300 x 200 cm 2 szt. - konstrukcja wsporcza koszy do koszykówki 4 szt. - słupki z siatką do tenisa ziemnego 1 kpl. - słupki z siatką do siatkówki 1 kpl. II. Zakres robót Przy budowie boiska przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót: Roboty rozbiórkowe - rozebranie nawierzchni asfaltowej w miejscu przebiegu drenażu i usytuowania obrzeży betonowych; - wykonanie w nawierzchni asfaltowej otworów drenujących; Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu o grubości 50 cm; - niwelację terenu; - wykopy liniowe pod projektowany drenaż pasmowy; - wykopy pod słupy ogrodzenia boiska; - wykopy pod ławy betonowe z oporem pod ustawienie obrzeży; - wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków. Drenaż pasmowy - ułożenie drenażu i obsypki filtracyjnej oraz zasypanie wykopów; Roboty drogowe: - wykonanie nasypu kontrolowanego po zdjęciu warstwy humusu; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (w miejscu podłoża gruntowego); - zabetonowanie słupów ogrodzenia boiska w wykopach; - osadzenie obrzeży betonowych; - wykonanie podbudowy z betonu jamistego; - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodnika i opaski boiska; Montaż ogrodzenia - montaż przęseł ogrodzenia boiska , bram i furtek; - montaż kotew i tulei dla elementów wyposażenia boiska. Montaż nawierzchni boiska - montaż 2 warstwowej nawierzchni poliuretanowej boiska; - malowanie linii boisk; Montaż wyposażenia i elementów m . architektury - montaż wyposażenia sportowego boiska; - wykonanie pozostałych elementów zagospodarowania terenu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          SODEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 335207,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 333112,20

-          Oferta z najniższą ceną: 333112,20 / Oferta z najwyższą ceną: 435189,71

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11