MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 05.07.2011 roku

 

Zp.In.271.5.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Rajsku".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

SODEX Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 22, Złotniki

62-002 Suchy Las

 

Cena wybranej oferty: 333.112,20 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Z-d Budowlany Budownictwa Mieszkaniowego i Infrastruktury Towarzyszącej, Andrzej Kosior

62-800 Kalisz ul. Młynarska 8/3

291,03

291,03

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GRETASPORT" Ilona Stańczyk

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

245,91

245,91

3.

SODEX Sp. z o.o.

62-002 Suchy Las

ul. Dworcowa 22, Złotniki,

300,00

300,00

4.

Media Stadion Sp. z o.o.

72-006 Mierzyn

ul. Lubieszyńska 40 A

oferta odrzucona

oferta odrzucona

5.

PANPRO SPORT Spółka Jawna

04-190 Warszawa

ul. Jubilerska 8

oferta odrzucona

oferta odrzucona

6.

DAWAR Sport Sp. z o.o.

60-458 Poznań

ul. Izbicka 5/7

280,80

280,80

7.

Zakład Budowlany Spółka Jawna

62-800 Kalisz

ul. Różana 8

251,28

251,28

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57