MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Szkoły Podstawowej

w Opatówku w Gminie Opatówek

Numer ogłoszenia: 247954 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182902 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek, pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizcyjna Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku w Gminie Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu uczniów : 1: Trasa nr 1 - przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Opatówku: z terenu wsi Cienia Druga,Porwity, Takomyśle, Michałów Trzeci - 3 kursy dziennie ( jeden rano i dwa po południu zgodnie z planem zajęć lekcyjnych) od poniedziałku do piątku 2. Trasa nr 2 - przewóz dzieci do szkoły Podstawowej w Opatówku: z terenu wsi Sierzchów - 3 kursy dziennie ( jeden rano i dwa po południu zgodnie z planem zajęć lekcyjnych ) od poniedziałku do piątku ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe REMICO Piotr Kaźmierczak, ul. Rogatka 6A, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69444,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 73701,12

-          Oferta z najniższą ceną: 73701,12 / Oferta z najwyższą ceną: 130539,60

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                              Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57