MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.05.08.2011 roku

 

ZP.In.271.6.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Michałów Pierwszy - Michałów Drugi,

gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

"ASBUD" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

ROBOTY DROGOWO - BUDOWLANE

Agnieszka Świątek

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

 

Cena wybranej oferty - 91.044,48 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

"ASBUD" Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo-Budowlane

Agnieszka Świątek

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

300,00

300,00

2.

PPHU "DANBUD"

Józef Dancewicz

Emilianów 11, 62-840 Koźminek

289,38

289,38

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11