Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.09.09.2011 roku

 

ZP.In.271.7.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Porwity - Cienia Druga, gmina Opatówek.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDKOM

J. Hofman i K. Kosecki Spółka Jawna

ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty - 79.732,54 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX

Ociąż, ul. Torowa 16,

63-460 Nowe Skalmierzyce

283,44

283,44

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -Usługowe BUDKOM

J. Hofman i K. Kosecki Sp. Jawna

ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

300,00

300,00

3.

SIDROG Sp. z o.o.

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki

273,99

273,99

4.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

295,38

295,38

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 09.07.2020 22:21:36