MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janików, gmina Opatówek.
Numer ogłoszenia: 312230 - 2011; data zamieszczenia: 29.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255542 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janików, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót do wykonania w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Janików, gmina Opatówek: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1000 m. 2. Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy - 3500,00 m2. 3. Remont cząstkowy istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem łamanym 0-31,5 ( gabro, melafir, granit ) - 231,00 t 4. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ( gabro, melafir, granit ), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 3500,00 m2 . 4. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 3500,00 m2 . 5. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych dla KR-1, KR-2, warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 4 cm - 3000,00 m2 . 6. Formowanie poboczy 100,00 m3. 7. Plantowanie poboczy, skarp rowu - 1000,00 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne KAREX, Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115330,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 125367,75

-          Oferta z najniższą ceną: 125367,75 / Oferta z najwyższą ceną: 139211,40

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11