MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 26.09.2011 r.

ZP.In.271.10.2011

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej, gmina Opatówek.

 

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo od zainteresowanej firmy następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

Pytania

1.       Wnosimy o uzupełnienie wzorów umów o następujący zapis:

"W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy, lub wygaśnięcia umowy z innych przyczyn leżących po stronie Klienta, przed terminem wskazanym w § 5 ust. 2, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania, którego wysokość zostanie wyznaczona na podstawie wzoru określonego poniżej. W przypadku, gdy wartość odszkodowania będzie ujemna, wówczas Wykonawca odstępuje od obciążenia Zamawiającego odszkodowaniem.

Wo = (Ez - Ew) * (Ce - K)

gdzie:

Wo - wysokość odszkodowania

Ez - wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ

Ew - wolumen energii wykorzystanej przez Zamawiającego

Ce - cena energii określona w umowie

K - aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z art. 9a ust. 1 oraz 8 Prawa energetycznego.

2.       Zwracamy się z prośbą o podanie okresów wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej.

3.       Działając zgodnie z treścią art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o skorygowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania c udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup energii elektrycznej.

 

Informujemy uprzejmie, iż całkowite otwarcie rynku energii elektrycznej w Polsce, jakie nastąpiło 1 lipca 2007 roku nie w pełni dotyczy Odbiorców, którzy są rozliczani w grupach taryfowych typu "G". Urząd Regulacji Energetyki podjął decyzję, iż dla tych grup taryfowych nie nastąpi uwolnienie cen (w celu obrony Odbiorców przed znacznymi wzrostami cen).

W związku z tym, że z grup tych korzystają odbiorcy najbardziej wrażliwi (m.in. gospodarstwa domowe), stawki cenowe są w dalszym ciągu kontrolowane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - co jest ogłaszane corocznie w formie komunikatu o charakterze urzędowym.

 

Informujemy że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne dla odbiorców z grupy taryfowej G przedsiębiorstwa obrotu mają obowiązek sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z aktualną Taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Energa-Obrót SA (podobnie zresztą, jak pozostałe spółki sprzedające energię elektryczną w innych polskich grupach energetycznych) dysponuje zatem zatwierdzona przez Prezesa URE sztywną Taryfą z cenami dla grupy G, która obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

W przypadku Państwa przetargu, gdy okres zamówienia wybiega poza termin aktualnie obowiązującej taryfy, nie ma możliwości złożenia oferty, gdyż stawki cenowe na okres 2012 są jeszcze nieznane. Zatwierdzanie taryf przez Prezesa URE zwyczajowo ma miejsce albo w ostatnim miesiącu roku na rok następny, albo wręcz już w pierwszym miesiącu tego roku, którego dotyczy taryfa. W związku z powyższym nie ma możliwości przedstawienia końcowej wartości zamówienia dla średniej ceny wraz z taryfą G.

 

Powołując się na powyższe wyjaśnienia zwracamy się z prośbą, aby wzorem innych zamówień publicznych (gdzie występuje grupa taryfowa G. a okres zamówienia wybiega poza termin ważności aktualnie obowiązujących taryf na energię elektryczną), o dopisanie do XII SIWZ ust 8/9 oraz § 5 ust.3 projektu umowy zwrotu: "...a także dla obiektów rozliczanych w taryfie "G", w ślad za zmianami Taryfy dla energii elektrycznej, zatwierdzonej przez Prezesa URE".

 

Ponadto prosimy o dodanie w formularzu cenowym oddzielnego wiersza tylko dla taryfy G.

 

Akceptacja ze strony Zamawiającego na wprowadzenie wymienionych wyżej modyfikacji do treści SIWZ oraz projektu umowy umożliwi nam wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku pozostawienia zapisów punktu XIV.2.2 SIWZ oraz §10 ust.4 projektu umowy w aktualnym brzmieniu nasza firma nie będzie mogła złożyć Państwu oferty przetargowej. Powyższa zmiana jest działaniem w Państwa dobrze pojętym interesie, zaowocuje bowiem większą liczbą ofert i z pewnością niższą ceną w taryfie G niż cena wolnorynkowa.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1

Zamawiający nie widzi podstaw do dokonania zmian zapisów w projekcie umowy. Zapis pozostaje bez zmian.

 

Ad. 2

Zamawiający informuje, iż obecnie obowiązującymi umowami są umowy kompleksowe. Część obowiązujących umów zawarta jest na czas nieokreślony w tym wypadku przy pierwszej procedurze zmiany sprzedawcy okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio : 30 i 90 dni.

W umowach zawartych na czas określony terminy obowiązywania wynoszą odpowiednio:

-          Szkoła Podstawowa w Opatówku im. Janusza Kusocińskiego - filia w Cieni Drugiej - 17.05.2012 r.

-          Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach - 31.12.2011 r.

-          Zespół Szkół w Rajsku - 31.12.2011 r.

-          Szkoła Podstawowa w Opatówku im. Janusza Kusocińskiego - filia w Sierzchowie - 17.05.2012 r.

 

Ad. 3

Zamawiający informuje, iż zgodnie z "Taryfą dla energii elektrycznej na rok 2011 dla Odbiorców z grup taryfowych G" zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 17.12.2010r., Spółka zgodnie z zapisem ust. 1.1, zobowiązana jest do dostosowania taryfy dla odbiorców, dla których świadczy usługę KOMPLEKSOWĄ. Zamawiający informuje, że obecne postępowanie ma na celu rozdzielenie umów kompleksowych - podpisanie nowych, odrębnych umów sprzedaży oraz dystrybucji. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi podstaw, by zmieniać treść SIWZ.

Równocześnie Zamawiający żąda w postępowaniu takiego skalkulowania (wraz z wszystkimi składnikami pośrednimi zależnymi i możliwymi do przewidzenia przez od Wykonawcę) ceny aby obowiązywała ona przez cały okres umowy - czas określony. Zmiana ceny będzie mogła nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy (zmiany w systemie podatkowym). Ceny zatwierdzane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są cenami maksymalnymi jakie może żądać sprzedawca energii elektrycznej co nie znaczy, że nie może on stosować indywidualnych upustów w stosunku do poszczególnych odbiorców

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11