MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.25.10.2011 roku

 

ZP.In.271.11.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sierzchów, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Zakład Budowlano - Drogowy "KALDROG"

ul. Łódzka 196

62-800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty - 94.896,04 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98-235 Błaszki

337,08

337,08

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne

"KAREX"

ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

307,00

307,00

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.

ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

259,60

259,60

4.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95

62-800 Kalisz

313,52

313,52

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "BUDKOM"

ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

256,68

256,68

6.

Zakład Budowlano Drogowy "KALDROG"

ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

400,00

400,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57