MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków
do szkół na terenie Gminy Opatówek

Numer ogłoszenia: 390 - 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 391028 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Opatówek, pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618425, 7618143, faks 062 7618236.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup posiłków dla dzieci w szkole w okresie nauki w szkole - dożywianie ( zakup obiadów dwudaniowych) wraz z dowozem, z codziennym udostępnieniem talerzy i sztućców oraz podaniem posiłków w okresie 02 stycznia 2012r. - 31 grudzień 2012 roku do szkół : 1) Szkoła Podstawowa Opatówek - 43 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I -XII 2012 - 8600 szt.) 2) Filia Cienia Druga - 5 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII 2012 - 1000 szt.) 3) Filia Sierzchów - 8 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII 2012 - 1600 szt.) 4 ) Zespół Szkół Chełmce - 10 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII 2012 - 2000 szt.) 5) Gimnazjum Opatówek - 22 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII 2012 - 4400 szt.) 6) Zespół Szkół Tłokinia Wielka - 23 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I-XII 2012 - 4600szt.) W)w ilości posiłków mogą ulec zmianie ( zwiększeniu lub zmniejszeniu z uwagi na ilość zgłoszeń dzieci przez Dyrektorów Szkół). W stawce za 1 szt. posiłku dziennie należy liczyć sumę zakupu obiadu dwudaniowego, dowóz posiłków do szkoły oraz podanie posiłków wraz z codziennym udostępnieniem talerzy i sztućców. Wykaz obiadów dwudaniowych wraz z gramaturą zawiera załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Powtarzające się cyklicznie MENU - Jadłospis na okres 10 dni ustalono w załączeniu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Stołówka Szkolna DOBRZEC Aneta Karpińska, ul. H. Sawickiej 3B, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151392,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 90629,28

-          Oferta z najniższą ceną: 90629,28 / Oferta z najwyższą ceną: 196603,20

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

                                                                                                              /-/ Violetta Galant

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57