MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 2011-12-12

 

GOPS-0717/1/11

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków

do szkół na terenie Gminy Opatówek

 

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Stołówka Szkolna "DOBRZEC" Aneta Karpińska

ul. H. Sawickiej 3B, 62-800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty: 90.629,28 zł

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Stołówka Szkolna "Dobrzec"

Aneta Karpińska

ul. H. Sawickiej 3B, 62-800 Kalisz

300,00

300,00

2.

P.P.H.U. EISPOL Urszula Podlewska

ul. Floriańska 8, 09-500 Gostynin

183,30

183,30

3.

Firma Handlowo-Usługowa

Dymarczyk i Górczyński s.c.

ul. Częstochowska 61, 62-800 Kalisz

285,63

285,63

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

                                                                                                              /-/ Violetta Galant

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57