MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 02.12.2011 r.

Zp.In.271.13.2011

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego przeznaczonego na remonty i inwestycje w wysokości 2.000.000, - PLN.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma od zainteresowanych banków następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Przyczyna rozbieżności kwoty kredytu długoterminowego w SIWZ a w Uchwale nr SO-0950/147/2/Ka/2011 z dnia 18.11.2011 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu;

2.       Przyczyna rozbieżności w zakresie czasowym WPF ( 2011 - 2022 ) w uchwale NR 115/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31.10.2011 roku a SIWZ (2011 - 2020 );

3.       Projektu budżetu jednostki na następny rok budżetowy;

4.       Uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Opatówek na lata 2011 - 2022 - po korekcie zakresu czasowego i kwoty kredytu długoterminowego;

5.        Czy zabezpieczeniem będzie weksel wystawiony przez Urząd Gminy z kontrasygnatą Skarbnika + oświadczenie o podaniu się egzekucji;

6.       Uchwał organu stanowiącego jednostki, z których treści będzie wynikało :

a)       Ustalenie maksymalnej wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

b)       Określenie kwoty, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

c)       Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek;

7.       Opinia RIO w sprawie:

a)       Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni rok budżetowy,

b)       Projektu uchwały budżetowej jednostki na następny rok budżetowy ( jeżeli jest już dostępna ) i możliwości sfinansowania deficytu budżetu jednostki,

c)       Wieloletniej prognozy finansowej jednostki,

d)       Możliwości spłaty kredytu ( opinia RIO z dn. 18.11.2011 r. z błędnie wskazaną kwotą kredytu długoterminowego oraz zakresu czasowego 2011- 2022 );

8.       Sprawozdania (na koniec ubiegłego roku oraz na koniec ostatniego kwartału bieżącego roku) :

a)       Rb - 27s ( zbiorczo ) z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ( w przypadku braku opisowego pełne );

b)       Rb - 28s ( zbiorczo ) z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

9.       Czy Gmina posiada i/lub planuje zaciągnięcie leasingu, faktoringu, forfaitingu, emisji papierów wierzycielskich;

10.   Wykaz posiadanych przez Gminę kredytów/pożyczek wg stanu na dzień 30.09.2011 roku z wyszczególnieniem : kredytodawcy, rodzaju transakcji ( celowości ), kwoty udzielonej, waluty, zadłużenia ogółem, zadłużenia przedterminowanego, daty początkowej, daty zakończenia, rodzaju zabezpieczenia oraz terminów i wysokości spłat;

11.   Czy należności wymagalne są ujmowane w prognozowanych dochodach;

12.   Wykaz akcji, udziałów w innych podmiotach z podaniem szczegółowych informacji : nazwa podmiotu, wartość udziałów w tys. zł, procent w ogólnej liczbie na WZA, procentowy udział w kapitule przedmiotu;

13.   Wykaz prowadzonych i planowanych inwestycji;

14.   Jakie będą źródła spłaty wnioskowanego kredytu;

15.   Informacje ( bardziej szczegółowe ) na temat planowanych inwestycji i remontów finansowanych z przedmiotowego kredytu długoterminowego :

a)       opis i cel inwestycji / remontów,

b)       całkowita wartość wydatków na cele inwestycyjne,

c)       okres realizacji inwestycji / remontów w tym planowany okres zakończenia inwestycji / remontów,

d)       aktualne zaawansowanie w realizacji inwestycji / remontów

e)       źródła finansowania wydatków na cele inwestycyjne,

f)         wpływ inwestycji na środowisko naturalne,

g)       czy zostali wyłonieni wykonawcy inwestycji oraz czy zawarte są umowy z wykonawcami,

h)       czy inwestycje / remonty realizowane są samodzielnie przez Gminę czy w ramach porozumienia z innymi JST,

16.   Czy Gmina korzysta lub/i zamierza korzystać ze środków pozyskanych z UE ( kwota dotacji, cel, termin obowiązywania);

17.    Wysokość otrzymanych dotacji ( w tym dotacji na inwestycje ) wg stanu na 30.09.2011 rok oraz planowanych na rok 2011;

18.   Wysokość otrzymywanych subwencji ( w tym wyrównawczej, równoważącej i oświatowej ) wg stanu na 30.09.2011 rok oraz planowanych na rok 2011;

19.   Wykaz udzielonych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań ( również tych wykazanych w WPF ) oraz gwarancji/poręczeń wykazanych w Rb - Z w okresach 2009, 2010 oraz 09/2011 w kwocie 326 337,17 zł, czego dotyczą;

20.   Co Gmina planuje sprzedać w prognozowanych okresach ( z jakiego tytułu dochody ze sprzedaży majątku ); oraz z jakiego tytułu są planowane wydatki majątkowe w 2011 i 2012 roku w WPF;

21.   Na potrzeby analizy proszę o podanie następujących danych :

a)       Podatek od nieruchomości na 30/09/2011 r.

b)       Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku ( wykonane ) na 2009, 2010 oraz na 30/09/2010 roku;

c)       Dochody ogółem ( wykonane ) w 2008 roku

d)       Dochody własne ( wykonane ) na 2009, 2010 oraz na 30/09/2011 roku;

e)       Liczba mieszkańców JST ( najbardziej aktualne dane statystyczne );

22.   W związku z brakiem rozbicia dochodów ogółem w 2009 roku w Rb - NDS, proszę o podanie dochodów bieżących oraz majątkowych ( w tym ze sprzedaży majątku );

23.   Uchwałę Rady Gminy w sprawie wyboru Burmistrza, Zarządu oraz powołania Skarbnika Gminy.

24.   Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do weksla in blanco ?

25.   Czy Skarbnik Gminy wyraża zgodę na złożenie kontrasygnaty na umowie kredytowej oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji ?

26.   Czy po dniu 27.09.2011 r. wprowadzone zostały zmiany do uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2011 r. ? Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.

27.   Czy po dniu 31.10.2011 r. wprowadzone zostały zmiany do uchwały w sprawie WPF ? Jeżeli tak prosimy o ich udostępnienie.

28.   Informacje na temat zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktur z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykupie ( cesji ) wierzytelności.

29.   Tabela kredytowa, na podstawie której wystawiona została Uchwała Regionalnej izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

30.   Czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchomienie transz kredytu odbywało się na podstawie faktur ?

31.   Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i pożyczek ( nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty ).

32.   Czy zapis pkt. 2.11. Dokumenty wymagane w przypadku oferty wspólnej:

- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie podpisane w obecności notariusza - w przypadku wyboru przez Zamawiającego jego oferty.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że :

 

Ad.1

Rozbieżności kwot kredytu długoterminowego w SIWZ a w uchwale nr SO-0950/147/2/Ka/2011 z dnia 18.11.2011 w sprawie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu nie występują ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego do wysokości 2.354.982 zł i jest to kwota graniczna jakiej Wójt nie może przekroczyć przy zaciąganiu kredytu.

 

Ad.2

Rozbieżności w zakresie czasowym WPF (2011-2022) w uchwale Nr 115/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31.10.2011 r. a SIWZ (2011-2020), informuję iż uchwała Rady Gminy jest zgodna z załącznikiem nr 1 WPF dołączonego do informacji finansowych. WPF na lata 2011-2022 była sporządzona przy planowanym kredycie długoterminowym do wysokości 3.486.000 zł i spłata tego kredytu została przewidziana na lata 2011-2022. Wysokość kredytu została zmniejszona do kwoty 2.354.982 zł i spłata została zaplanowana do 2020 roku. Nazwa uchwały pozostała bez zmian.

 

Ad. 3

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 znajduje się na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl w zakładce - zarządzenia.

 

Ad. 4

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatówek na 2011, oraz w sprawie zmian WPF Gminy Opatówek na lata 2011-2022 znajdują się w uchwale nr 115/11 z dnia 31.10.2011 która jest załącznikiem do SIWZ.

 

Ad. 5

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Opatówek Nr 117/11 z dnia 31.10.2011 w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego do wysokości 2.354.982 zł zabezpieczeniem wynikającym z § 3 w/w uchwały będzie weksel in blanco - uchwała jest załącznikiem do SIWZ.

 

Ad. 6a, b, c

Upoważnienie i ustalenie limitów dla organu wykonawczego jakim jest Wójt a nie Zarząd wynikają z uchwały budżetowej Nr 30/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31.01.2011 ze zmianami. Uchwała znajduje się na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl w zakładce - uchwały.

 

Ad. 7a

Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 jest załącznikiem do SIWZ.

 

Ad. 7b

Opinii RIO w sprawie projektu budżetu na 2012 rok Gmina jeszcze nie posiada.

 

Ad. 7c

Opinii RIO w sprawie WPF na 2012 rok Gmina jeszcze nie posiada.

 

Ad. 7d

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu jest załącznikiem do SIWZ. Rozbieżności w zakresie czasowym WPF (2011-2022) w uchwale Nr 115/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31.10.2011 r. a SIWZ (2011-2020), nie występują ponieważ uchwała Rady Gminy jest zgodna z załącznikiem nr 1 WPF dołączonego do informacji finansowych WPF na lata 2011-2022 i była sporządzona przy planowanym kredycie długoterminowym do wysokości 3.486.000 zł, spłata tego kredytu została przewidziana na lata 2011-2022. Wysokość kredytu została zmniejszona do kwoty 2.354.982 zł i spłata została zaplanowana do 2020 roku.

 

Ad. 8

Sprawozdania z wykonania budżetu za lata poprzednie do roku 2010 r. znajdują się na stronie internetowej Gminy Opatówek -www.bip.opatowek.pl - w zakładce - Budżet Gminy, sprawozdanie Rb 27s i Rb 28s za III kwartał 2011 r. jest dostępne dla upoważnionego przedstawiciela Banku w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

Ad. 9

Gmina nie posiada i nie planuje zaciągnięcia leasingu, faktoringu, forfaitingu, emisji papierów wartościowych.

 

Ad. 10

Wykaz posiadanych przez gminę kredytów znajduje się w sprawozdaniu RB Z oraz w załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2012.

Wykaz posiadanych przez gminę kredytów/pożyczek wg stanu na dzień 30.09.2011roku:

BS o/ Opatówek - 3. 517. 497 - termin spłaty rok 2017 r.

BOŚ Ostrów Wlkp - 1. 861.000 - termin spłaty rok 2014 r.

BGK Filia Kalisz - 17.000 - termin spłaty rok 2013 r.

BS o/ Malanów - 1.025.000 - termin spłaty rok 2017 r.

 

Ad. 11

Należności wymagalne nie są ujmowane w prognozowanych dochodach.

 

Ad. 12

Akcji oraz udziałów w innych podmiotach gmina nie posiada.

 

Ad. 13

Wykaz inwestycji - wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej i ich zmian znajduje się w uchwale Nr 116/11Rady Gminy Opatówek z dnia 31.10.2011 r. która znajduje się na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl w zakładce - Uchwały.

 

Ad. 14

Źródła spłaty wnioskowanego kredytu wynikają z § 2 uchwały Nr 117/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31.10.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku do wysokości 2.354.982 zł i będą pochodziły z dochodów własnych.

 

Ad. 15

Zaciągany kredyt będzie przeznaczony na refinansowanie wydatków majątkowych.

 

Ad. 16

Gmina korzysta i zamierza korzystać ze środków pozyskanych z UE. Kwoty, cel i terminy wynikają z załącznika nr 3 do uchwały nr 115/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31.10.2010 r. która jest załącznikiem do SIWZ.

 

Ad. 17

Otrzymane dotacje na zadania zlecone: plan - 3.437.504,00 zł wykonanie - 3.215.293,05 zł.

Dotacje na inwestycje: plan - 1.741.977,00 zł wykonanie - 1.349.910,18 zł.

 

Ad. 18

Subwencja oświatowa: plan - 9.716.871,00 zł wykonanie - 9.716.871,00 zł

Subwencja wyrównawcza: plan - 3.437.504,00 zł wykonanie - 3.215.293,05 zł.

 

Ad. 19

Udzielone poręczenie w kwocie 326.337,17 zł dotyczy poręczenia na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ i GW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania odpadów komunalnych "Orli Staw" realizowanej przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina".

 

Ad. 20

Gmina w chwili obecnej nie ma sprecyzowanych planów co do sprzedaży majątku a planowane wydatki majątkowe w roku 2011 i 2012 dotyczą wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

 

Ad. 21a

Podatek od nieruchomości na 30.09.2011 wynosi 2.240.460,99 zł - wykonanie, planowana kwota 2.770.000 zł

 

Ad. 21b

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia wynikają ze sprawozdań za każdy rok budżetowy które znajdują się na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl oraz ze sprawozdań Rb NDS które są załącznikiem do SIWZ.

 

Ad. 21c

Dochody ogółem wykonane w 2008 - wynikają ze sprawozdań z wykonania budżetu które znajdują się na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl zakładka budżet gminy.

 

Ad. 21d

Dochody własne wynikają ze sprawozdań budżetowych na 2009, 2010 które są sporządzane w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej i znajdują się na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl. zakładka budżet gminy.

 

Ad. 21e

Liczba mieszkańców przyjęta do naliczania subwencji na 2012 r. wynosi 10.501 osób.

 

Ad. 22

Dochody 2009 ogółem - 24.404.021,36 zł, w tym dochody majątkowe 644.898,40 zł, w tym ze sprzedaży mienia - 35.174,56 zł.

 

Ad. 23

W załączeniu przekazujemy zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze wójta Gminy Opatówek uchwałę o powołaniu Skarbnika Gminy Opatówek.

 

Ad. 24

Patrz wyjaśnienie w punkt Ad.5.

 

Ad. 25

Wszystkie umowy dotyczące zaciągania zobowiązań są podpisywane przez Skarbnika a kredyt jest zobowiązaniem.

 

Ad. 26

Po dniu 27.09.2011 zostały wprowadzone zmiany do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 rok uchwałą Rady Gminy nr 116/11 z dnia 31.10.2011 r. i uchwałą Rady Gminy nr 123/11 z dnia 14.11.2011 r. uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl

 

Ad. 27

Nie zostały wprowadzone zmiany do uchwały w sprawie WPF po dniu 31.10.2011 r.

 

Ad. 28

Gmina nie ma zobowiązań długoterminowych poza spłatami rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

 

Ad. 29

W załączeniu przekazujemy tabelę kredytową do opinii RIO.

 

Ad. 30

Kredyt brany jest na refinansowanie wydatków majątkowych.

 

Ad. 31

Patrz wyjaśnienie w punkt Ad.10.

 

Ad. 32

W pkt. 2.11. "Dokumenty wymagane w przypadku oferty wspólnej:

- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie podpisane w obecności notariusza - w przypadku wyboru przez Zamawiającego jego oferty"- skreśla się wyrazy "podpisane w obecności notariusza" a nowy punkt 2.11. otrzymuje brzmienie:

2.11. "Dokumenty wymagane w przypadku oferty wspólnej:

- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie - w przypadku wyboru przez Zamawiającego jego oferty".

 

Wszelkie inne dokumenty dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej Gminy Opatówek są w pełni dostępne dla upoważnionego przedstawiciela Banku w Urzędzie Gminy Opatówek oraz dodatkowo na stronie internetowej Gminy Opatówek www.bip.opatowek.pl. Istnieje możliwość zarówno zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami, jak również sporządzanie notatek i kopii dokumentów. W tym celu należy umówić termin spotkania z osobami określonymi w SIWZ.

 

Pragnę dodać, iż Gmina Opatówek zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjęła procedurę pozyskania kredytu bankowego w trybie przetargu nieograniczonego, która nie przewiduje składania w Banku wniosku kredytowego wraz z wymaganymi arkuszami i informacjami. Przyjęta procedura przewiduje zawarcie umowy kredytowej z wybranym Oferentem na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej przez wybranego Oferenta ofercie, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57