MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.08.12.2011 roku

 

ZP.In.271.13.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na remonty

i inwestycje w gminie Opatówek i jednostkach organizacyjnych podlegających gminie

w wysokości 2.000.000,00 PLN w 2011 roku".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Bank Pekao S.A

Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań

 

Cena wybranej oferty - 556.956,88 PLN.

 

-          oprocentowanie - WIBOR 3M - 4,76 % + marża banku 1,10 % = 5,86 %

-          prowizja - 0,00 %

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Oprocentowanie kredytu 80 %, rodzaj i wysokość pobieranych prowizji 20 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium: oprocentowanie kredytu

Liczba pkt

w kryterium: rodzaj i wysokość pobieranych prowizji

Razem

1.

Bank Pekao S.A

Pl. Wolności 18

61-739 Poznań

240,00

60,00

300,00

2.

SGB - Bank S.A

ul. Szarych Szeregów 23 A

60-462 Poznań

223,50

60,00

283,50

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11