Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.08.12.2011 roku

 

ZP.In.271.14.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Bankową obsługę budżetu gminy Opatówek w latach 2012 - 2014".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej

Pl. Wolności 9, 62-840 Koźminek

 

Cena wybranej oferty - 45.000,00 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej

Pl. Wolności 9

62-840 Koźminek

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27