MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków
do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Opatówek

Numer ogłoszenia: 443522 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 399058 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup posiłków dla dzieci w punktach przedszkolnych przy Zespołach Szkół w Chełmcach, Rajsku i Tłokini Wielkiej - na jeden zestaw posiłku składa ( drugie śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek) wraz z dowozem i z codziennym udostępnieniem talerzy i sztućców oraz podaniem posiłków w okresie 02 stycznia 2012 r. - 30 września 2012 roku do punktów przedszkolnych przy: 1) Zespole Szkół w Rajsku - 25 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I - IX 2012 r. - 4 500 szt.) 2) Zespole Szkół w Chełmcach - 25 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I - IX 2012 r. - 4 500 szt.) 3 ) Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej - 17 szt. posiłków dziennie ( ilość posiłków w okresie I - IX 2012 r. - 3 600 szt.) W stawce za 1 zestaw posiłku dziennie należy liczyć sumę zakupu drugiego śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku, dowóz posiłków do przedszkoli oraz podanie posiłków wraz z codziennym udostępnieniem talerzy i sztućców. Wykaz obiadów dwudaniowych wraz z gramaturą zawiera załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Powtarzające się cyklicznie MENU - Jadłospis na okres 10 dni ustalono w załączeniu. Ww. ilości posiłków mogą ulec zmianie ( zwiększeniu lub zmniejszeniu z uwagi na ilość zgłoszeń dzieci przez Dyrektorów Szkół). Gmina Opatówek nie gwarantuje ww. ilości usług. Rozliczanie usług odbywać się będzie wg cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym i umowie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1 Podniesienie poziomu jakości edukacji i wyrównanie szans rozwojowych dzieci w gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Firma Handlowo - Usługowa Dymarczyk & Górczyński, ul. Częstochowska 61, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56708,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 47931,26

-          Oferta z najniższą ceną: 47931,26 / Oferta z najwyższą ceną: 56657,88

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11