Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.13.12.2011 roku

 

ZP.In.271.15.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do punktów przedszkolnych

na terenie Gminy Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Firmy Handlowo - Usługowej Dymarczyk - Górczyński s.c.

ul. Częstochowska 61, 62-800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty - 47.931,26 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Stołówka Szkolna "DOBRZEC"

Aneta Karpińska

ul. H. Sawickiej 3B, 62-800 Kalisz

283,80

283,80

2.

Przedsiębiorstwo Gastronomiczno

Handlowo - Usługowe "RACZEK"

Krzysztof Gięda

ul. Widok 96 A, 62-800 Kalisz

265,38

265,38

3.

Firma Handlowo - Usługowa

Dymarczyk - Górczyński s.c.

ul. Częstochowska 61, 62-800 Kalisz

300,00

300,00

4.

Firma Handlowo - Usługowa TORNADO

Jerzy Małach

ul. Ostrowska 53/7, 62-800 Kalisz

253,80

253,80

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 06.07.2020 21:11:45