MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.16.12.2011 roku

 

Zp.In.271.16.2011

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych

i terenu Gminy Opatówek."

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna

62-800 Kalisz, ul. Bażancia 1a

 

Cena wybranej oferty - 56.257,21 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie
złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

FASADA Usługi Budowlane

Łukasz Rybicki

Tłokinia Kościelna, ul. Wiosenna 30,

62-860 Opatówek

310,88

310,88

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Spółka Akcyjna

ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz

400,00

400,00

3.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta

EKO Sp. J. Jerzy Rudowicz,

Sławomir Rudowicz,

ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz

225,24

225,24

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57