MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Szkoły Podstawowej
w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek

Numer ogłoszenia: 444124 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 421482 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek, pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu uczniów na niżej wymienionych trasach: 1. Trasa nr 1 - przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej: - linia I - z terenu wsi Dębe - Kolonia, Kobierno, Frankowizna, i Słoneczna. Razem - 3 kursy dziennie od poniedziałku do piątku, - linia II - z terenu wsi Tłokinia Wielka ( powrót na pętli autobusowej) Tłokinia Mała, Rożdżały (pętla hospicjum) Tłokinia Kościelna. Razem - 1 kurs dziennie od poniedziałku do piątku. 2. Trasa nr 2 - przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku: - z terenu wsi Marianów, Ksawerów, Smółki ,Oszczeklin i Dąbrowa. Razem - 4 kursy dziennie od poniedziałku do piątku. 3. Trasa nr 3 - przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku: - z terenu wsi Pietrzyków, Janików, Sierzchów, Rajsko Kolonia, Warszew, Trzęsów, Marchwacz Kolonia i Krowica Grab. Razem - 4 kursy dziennie od poniedziałku do piątku. 4. Trasa nr 4 - przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku: o linia I - z terenu wsi Cienia Pierwsza, Cienia Folwark i Michałów Drugi. Razem - 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku. - linia II - z terenu wsi Sierzchów ( poligon) i Borów. Razem - 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku. 5. Trasa nr 5 - przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku: - z terenu wsi Cienia Druga, Porwity, Takomyśle i Michałów Trzeci. Razem - 3 kursy dziennie od poniedziałku do piątku. 6. Trasa nr 6 - przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku: - z terenu wsi Sierzchów. Razem- 3 kursy dziennie. Uwaga ! Pojęcie kurs oznacza jednorazowy dowóz lub odwóz uczniów z domu do szkoły lub ze szkoły do domu. Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania usług transportowych na kilku trasach w tych samych godzinach. Podane wyżej ilości kursów są ilościami przewidywanymi do wykonania w roku 2012 i mogą ulec zmianie (zwiększeniu, zmniejszeniu) ze względu na dostosowanie do bieżących potrzeb Zamawiającego. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Opatówek nie gwarantuje ww. ilości kursów. Rozliczanie usług odbywać się będzie wg cen jednostkowych ( za kurs ) określonych w formularzu cenowym i umowie. W wyniku przetargu zostaną zawarte przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Opatówek umowy dla Szkoły Podstawowej w Opatówku oraz dla Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej. Powyższa usługa ma być wykonana autobusami o odpowiednim stanie technicznym, pozwalającymi na bezawaryjne wykonywanie kursów. Jednocześnie usługodawca zobowiązany jest do posiadania taboru zastępczego zapewniającego ciągłości wykonania kursów w przypadku awarii technicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe REMICO Piotr Kaźmierczak, Opatówek, ul. Rogatka 6a, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 468679,13

-          Oferta z najniższą ceną: 468679,13 / Oferta z najwyższą ceną: 514486,08

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57