MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem.
Numer ogłoszenia: 423498 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek , ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

-          Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CIĄGNIK ROLNICZY 1.Ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2011, kolor czerwony lub pomarańczowy 2.Ciągnik musi spełniać wymogi pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym 3.Silnik 4 - cylindrowy z turbiną i intercoolerem 4.Moc silnika min 85 KM 5.Pojemność min 4000 cm3, a max 4300 cm3 spełniający normy emisji spalin EURO III A 6.Napęd 4x4 7.Rodzaj paliwa - olej napędowy 8.Zbiornik paliwa min. 140 l 9.Hamulce kół tylnych, hamulec ręczny 10.Wydajność pompy hydraulicznej min 50 l /min 11.Skrzynia biegów : a)z synchronizowana min 12 przód / 12 tył z rewersem b)sprzęgło dwustopniowe suche ceramiczne 12.Kabina z ogrzewaniem i wentylacją 13.Przedni TUZ - oryginalny - udźwig min. 2.100 kg 14.Tylni TUZ - udźwig min. 4.150 kg , ramiona kat III z hakami 15.Rozdzielacz hydrauliki min 3 sekcyjny ( 6+1) 16.Obroty wałka 540/540 E 17.Sterowanie mechaniczne wałka odbioru mocy 18.Zaczep transportowy przesuwny 19.Ogumienie : - przód 13,6R24 radialne, tył 16,9R34 radialne 20.Pneumatyka jednoobwodowa i dwuobwodowa 21.Homologacja ciągnika na 2 osoby ( rejestracja na 2 osoby ) 22.Lampa ostrzegawcza na dachu ciągnika służba drogowa 23.Reflektory robocze min 2 z przodu i min 3 z tyłu 24.Spryskiwacze i wycieraczki szyb przedniej i tylnej 25.Mocowanie tłumika przy kabinie 26.Okna uchylne boczne i tylne 27.Układ kierowniczy hydrostatyczny 28.Mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem 29.Lusterka boczne i lusterko kabinowe 30.Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy PŁUG 1.Czteropozycyjny, łamany w środku 2.Szerokość robocza min 2700 mm 3.Sterowanie pługiem hydrauliczne 4.Listwa zgarniająca gumowa 5.Amortyzacja listwy zgarniającej sprężynowa 6.Światła obrysowe pługa 7.Certyfikat CE Pozostałe wymagania 1.Instrukcja obsługi w języku polskim 2.Katalog części zamiennych w języku polskim 3.Ciągnik musi posiadać : świadectwo homologacji 4.Gwarancja na ciągnik min. 18 miesięcy lub min. 2.000 mtg 5.Gwarancja na pług min 12 miesięcy 6.Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie zamawiającego z bezpłatnym dojazdem, a w przypadku konieczności wykonywania napraw w serwisie transport ciągnika do serwisu i powrotny na koszt dostawcy. 7.Czas reakcji serwisu od chwili telefonicznego zawiadomienia 3 dni 8.Nieodpłatne szkolenie kierowców w siedzibie zamawiającego z potwierdzeniem odbycia szkolenia 9.Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, na własny koszt, zapewniając należyte jego zabezpieczenie w czasie transportu oraz przy załadunku i rozładunku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

-          Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

-          III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

-          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

-          III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

-          III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

-          aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

-          III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-zaparafowane istotne postanowienia umowy jako załącznik nr 3 do formularza oferty; -wypełniony formularz cenowy stanowiącym załącznik nr 4 do formularza oferty; -zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 5 do formularza oferty;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Opatówku. Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, pokój nr 7 w godz. 08:00-15:00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku. Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek, pokój nr 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57