MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 06.02.2012 roku

 

Zp.In.271.1.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji

dróg gminnych w 2012 roku".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

"DROMAX" Usługi Drogowo - Budowlane

Wojciech Krymarys

Chełmce 51 B, 62-860 Opatówek

 

Cena wybranej oferty - 149.986,20 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne

"KAREX"

62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 12

155,67

155,67

2.

"DROMAX" Usługi Drogowo - Budowlane

Wojciech Krymarys

62-860 Opatówek, Chełmce 51 B

300,00

300,00

3.

Przedsiębiorstwo DROMA

Majdecki Jacek

62-310 Pyzdry, Lisewo 39

181,83

181,83

4.

Zakład Budowlano - Drogowy

"KALDROG" Damian Dzikowski

ul Łódzka 196, 62-800 Kalisz

264,99

264,99

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11