MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Opatówek
Numer ogłoszenia: 48560 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SIWZ wykaz obiektów Gminy Opatówek, których dotyczy zamówienie. Szacowany wolumen - 3.130.423,25 kWh.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          ENERGA - Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 737825,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 907525,75

-          Oferta z najniższą ceną: 907525,75 / Oferta z najwyższą ceną: 907525,75

-          Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

-          1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

-          2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art.67 ust.1 pk1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. ). Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki, gdyż powyższe dostawy energii elektrycznej mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Właścicielem sieci energetycznej na terenie Gminy Opatówek jest ENERGA - Operator S.A. Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Kaliszu, ul. Aleja Wolności 8, który działa w obszarze monopolu naturalnego, z którym Zamawiający musi mieć umowę na przesył energii elektrycznej, którą zakupił w drodze zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z tym należy stwierdzić co następuje: ENERGA - Operator S.A. został wyznaczony do pełnienia funkcji OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) na okres do dnia 31 grudnia 2025 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 30 maja 2007 r. nr OEE/474/13857/W/2/2007/Pko z późn. zm. Stanowi ona, iż obszar Gminy Opatówek jest objęty dystrybucją energii elektrycznej sieciami własnymi Przedsiębiorcy. Tylko Przedsiębiorca może świadczyć usługi dystrybucji energii na obszarze Gminy Opatówek. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługę dystrybucji energii elektrycznej do obiektów obsługiwanych przez Gminę Opatówek.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 10:26:34