MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 30.03.2012 r.

Zp.In.271.2.2012

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek. Włączenie do sieci kanalizacyjnej miasta Kalisza ul. Kołobrzeska, ul. Łomżyńska, ul. Legnicka, ul. Nałęczowska.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęło pismo zainteresowanej firmy następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kształtu i wymiarów komory pomiarowej, jeśli tak to czy dopuszcza montaż komory cylindrycznej ?

2.       Czy Zamawiający dopuszcza zakończenie robót budowlanych do 31.05.2012 roku, a dostarczenie dokumentacji powykonawczej w późniejszym terminie ?

3.       Czy Zamawiający uzna referencje na wykonanie kanalizacji sanitarnej w wymaganym zakresie ale bez wyszczególnionych komór pomiarowych ?

4.       Czy Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu zakończenia robót ze względu na czynniki niezależne od Wykonawcy?

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1

Zamawiający wymaga wykonania komory pomiarowej zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

Ad. 2

Zamawiający wymaga zakończenia robót budowlanych oraz dostarczenia kompletnej powykonawczej dokumentacji geodezyjnej do dnia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 31 maja 2012 roku.

 

Ad.3

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) wraz z budową komory pomiarowej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru).

 

Ad. 4

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu odbioru końcowego robót ze względu na powiązanie inwestycji z trwającymi robotami drogowymi prowadzonymi na tym terenie przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11