MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek. Włączenie do sieci kanalizacyjnej miasta Kalisza ul. Kołobrzeska, ul. Łomżyńska, ul. Legnicka, ul. Nałęczowska
Numer ogłoszenia: 115560 - 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85146 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek. Włączenie do sieci kanalizacyjnej miasta Kalisza ul. Kołobrzeska, ul. Łomżyńska, ul. Legnicka, ul. Nałęczowska.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek. Włączenie do sieci kanalizacyjnej miasta Kalisza. Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o średnicy 200 mm - dł. 134 mb. System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe z PVC średnicy 425 mm oraz w miejscach węzłowych, we włazowe systemowe lub betonowe prefabrykowane o średnicy 1000 mm. 2.Budowę komory krat z komorą pomiarową kpl.1, wraz z wykonaniem kabla zasilania energetycznego YKY 3 x 4 mm2 - mb 60.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane RAWO Rakiewicz Przemysław, ul. Broniewskiego 18, 62-740 Tuliszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101304,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 107334,01

-          Oferta z najniższą ceną: 107334,01 / Oferta z najwyższą ceną: 133782,92

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11