MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.06.04.2012 roku

 

Zp.In.271.2.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.

Włączenie do sieci kanalizacyjnej miasta Kalisza ul. Kołobrzeska, ul. Łomżyńska,

ul. Legnicka, ul. Nałęczowska".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane

RAWO Rakiewicz Przemysław

62-740 Tuliszków, ul. Broniewskiego 18

 

Cena wybranej oferty: 107.334,01 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane

"BUDMEX" Aneta Wawrzyniak

62-704 Kawęczyn 89

Siedziba ul. Zaremby 16 H,

62-740 Tuliszków

240,69

240,69

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane

"RAWO" Rakiewicz Przemysław

62-740 Tuliszków

ul. Broniewskiego 18

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11