MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 02.05.2012 r.

Zp.In.271.4.2012

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożdżały, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Według opisu technicznego punkt 4.5 Zamawiający przewiduje ustawienie znaków drogowych co nie jest uwzględnione w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie i weryfikację kosztorysu.

2.       SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego podaje wymagania dla warstwy ścieralnej oraz wiążącej/wyrównawczej. Opis techniczny podaje zastosowanie warstwy ścieralnej a kosztorys warstwy wiążącej. Prosimy o ujednolicenie i dokładne określenie jaki rodzaj warstwy należy zastosować.

2a. Brak spójności w załączonej dokumentacji. W/g opisu technicznego na istniejącej nawierzchni z BA należy ułożyć warstwę ścieralną dla ruchu KR 1, z kolei w poz.5 kosztorysu mowa o warstwie wiążącej standard I ( obecnie odpowiednikiem, określenia "standard I" jest kategoria ruchu KR 3 - 6). Prosimy o potwierdzenie, iż należy ułożyć warstwę ścieralną dla KR 1.

3.       Warstwa ścieralna, ST D.05.03.05.- Przedstawione w ST D.05.03.05, wymagania dla mieszanki mineralno - asfaltowej są oparte o normę PN-S-96025; 2000. Norma ta ma status normy wycofanej. W ramach tego prosimy o możliwość zaprojektowania oraz badań i kontroli mieszanki zgodnie z normą PN-EN 13108-1 (AC) oraz PN-EN 13108-21 (ZKP), oraz dostosowanie do "Wymagań Technicznych WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2010" i "Wymagań Technicznych WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych".

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1

Ustawienie znaków drogowych nie jest przedmiotem przetargu. Roboty należy wycenić zgodnie z załączonym kosztorysem.

 

Ad. 2, 2a

W pozycji 5 kosztorysu należy zastosować nawierzchnię z mieszanek mineralno - asfaltowych dla KR 1 - KR-2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm. W załączeniu przekazujemy poprawiony kosztorys, który należy załączyć do oferty jako obowiązujący.

 

Ad. 3

Wymagania dla mieszanki mineralno - asfaltowej w ST D.05.03.05 Warstwa ścieralna należy dostosować do "Wymagań Technicznych WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2010" i "Wymagań Technicznych WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych", oraz wykonać zgodnie z normą PN-EN 13108-1 (AC) oraz PN-EN 13108-21 (ZKP).

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11