MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.14.05.2012 roku

 

Zp.In.271.4.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożdżały, gmina Opatówek"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98-235 Błaszki

 

Cena wybranej oferty: 229.364,62 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98-235 Błaszki

300,00

300,00

2.

"POL - DRÓG PIŁA" Spółka z o.o.

ul. Wawelska 106

64-920 Piła

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

SKANSKA S.A

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

294,75

294,75

4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A

ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

oferta odrzucona

oferta odrzucona

5.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Częstochowska 95

62-800 Kalisz

oferta odrzucona

oferta odrzucona

6.

EUROVIA Polska S.A.

ul. Ożarowska 42

61-332 Poznań

oferta odrzucona

oferta odrzucona

7.

"BUDKOM" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe

J. Hofman i K. Kosecki Sp. j

ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

oferta odrzucona

oferta odrzucona

8.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne

"KAREX", ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

z/s Ociąż, ul. Torowa 16,

63-460 Nowe Skalmierzyce

263,94

263,94

9.

Zakład Budowlano - Drogowy "KALDROG"

Damian Dzikowski

ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11