MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.12.06.2012 roku

 

Zp.In.271.5.2012

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sierzchów, gmina Opatówek"

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

WTÓRNIK Roboty Drogowo-Mostowe, Budowlane i Instalacyjne, Wykonawstwo,
Projektowanie i Nadzór, Jadwiga Piętka - Derwish

Smółki 1 A

62-840 Koźminek

 

Cena wybranej oferty: 55.118,15 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

WTÓRNIK Roboty Drogowo-Mostowe,

Budowlane i Instalacyjne, Wykonawstwo,

Projektowanie i Nadzór

Smółki 1 A, Jadwiga Piętka - Derwish

62-840 Koźminek

400,00

400,00

2.

POL - DRÓG PIŁA Spółka z o.o.

ul. Wawelska 106, 64-920 Piła

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o.

ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

358,08

358,08

4.

POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A.

Oddział w Kamionce,

Kamionka 136, 98-335 Pątnów

170,12

170,12

5.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

Ryszard Antkowiak

Krzycko Wielkie, ul. Adamowo 11

64-117 Krzycko Małe

208,36

208,36

6.

Zakład Budowlano - Drogowy "KALDROG"

Damian Dzikowski

ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

391,20

391,20

7.

"DROMAX" Usługi Drogowo - Budowlane

Wojciech Krymarys

Chełmce 51 B, 62-860 Opatówek

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11