Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 06.06.2012 r.

Zp.In.271.6.2012

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont ul. Jana Pawła II w miejscowości Zduny, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Ad.1. Kosztorys ofertowy

- poz. nr 1.13 Prosimy o podanie grubości na jaką należy uzupełnić pobocze.

- poz. 1.14 w/g kosztorysu zjazdy w ilości 324,2 m2 należy wykonać z kostki z rozbiórki natomiast z załączonego do opisu technicznego zestawienia tabelarycznego Tabela zjazdów oraz "Obmiary" poz.11 wynika, iż zjazdów 131,7 m2, co ogranicza ilość kostki z rozbiórki do tej ilości 131,7 m2 prosimy o uzupełnienie o wykonanie zjazdów z nowej kostki, Ponadto istniejące zjazdy w ilości 131,7 m2 są na podbudowie z kruszywa łamanego kr. 15 cm - jeżeli zjazdy mają być wydłużane do dł.2 m (jak zapisano w kosztorysie), to również należy uzupełnić kosztorys o taka pozycję (wraz z korytowaniem). Prosimy o wyjaśnienie.

2.       Ad. Opis techniczny i zakres kosztorysowy. Uznajemy, że zakres rzeczowy do wykonania jest mniejszy - m. in. o wykonanie chodnika, od zakresu wskazanego w opisie technicznym. Prosimy o potwierdzenie.

3.       Ad. SIWZ pkt 5 - termin określono na 31 sierpnia 2012 r. podobnie w umowie, natomiast w ogłoszeniu termin określono na 30 dni. Prosimy o wyjaśnienie.

4.       Opis techniczny podaje grubość warstwy ścieralnej 3 cm, natomiast w uzgodnieniach wymagana grubość warstwy ścieralnej to 4 cm. Prosimy o dokładne podanie wymaganej grubości warstwy ścieralnej z MMA.

5.       STWOIR podaje wymagania dla MMA na warstwę wiążącą i ścieralną w/g WT 2 z 2008, aktualnie obowiązują WT 2 2010. Prosimy o aktualizację wymagań i zgodę na wykonanie nawierzchni z mieszanek MMA zgodnych z wymaganiami WT 2 2010.

6.       STWOIR rozdział D.08.01.01 "Krawężniki betonowe" D.05.03.23a "Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej" D.08.03.01 "Betonowe obrzeża chodnikowe" podają wymagania w/g nieobowiązujących norm. Prosimy o dostosowanie wymagań do obowiązujących norm PN EN.

7.       Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje ułożenia warstwy ścieralnej.

8.       Zgodnie z wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu pisma z dnia 27.01.2012 r. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, przy jakiego rodzaju pracach powstaje obowiązek wykonania prac archeologicznych oraz czy Zamawiający pokrywa koszty związane z nadzorem archeologa?

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1.

Pobocze należy uzupełnić o grubość 10 cm.

- Informujemy, iż Inwestor, po wykonaniu projektu załączonego do przetargu, wyłączył z postępowania przetargowego część dotyczącą wykonania chodnika i zjazdów do posesji na odcinku od drogi krajowej do ul. Ogrodowej. Należy wykonać jedynie regulację wysokościową istniejących zjazdów do posesji od odcinku od ul. Ogrodowej do końca opracowania w związku z wykonaniem warstwy wyrównawczej. Regulację należy wykonać na długości 2 metrów licząc od krawędzi jezdni w kierunku bramy posesji. Powyższe dotyczy również obrzeży. Obowiązują ilości z poz. 1.14 i 1.15 przedmiaru robót. W związku z powyższym należy uznać za nieobowiązującą "Tabelę zjazdów", oraz poz. 9-13 z Tabela "Obmiarów" z opisu technicznego.

 

Ad. 2.

Zakres rzeczowy zadania jest równoznaczny z przedmiarem robót i nie obejmuje wykonania chodnika ze zjazdami zaprojektowanymi w dokumentacji technicznej.

 

Ad. 3.

Termin wykonania zamówienia do 31 sierpnia 2012 roku.

 

Ad. 4.

Odpowiednio do pkt. 1.4.3 opisu technicznego wykonanie warstwy ścieralnej nastąpi w ramach odrębnego opracowania i nie jest objęte zakresem przedmiotowego postępowania przetargowego. Warstwa ścieralna nie została uwzględniona w przedmiarze robót.

 

Ad. 5.

Dla warstwy wiążącej należy przyjąć wymagania wg "WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne." Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania warstwy ścieralnej.

 

Ad. 6.

Elementy betonowe muszą spełniać wymagania norm: "PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań" i "PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań".

 

Ad. 7.

Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia nie obejmuje ułożenia warstwy ścieralnej.

 

Ad. 8.

Ze względu na to, że obowiązek wykonania prac archeologiczno - zabezpieczających został nałożony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu on też określi zakres prac do wykonania na powyższym zadaniu, przed uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego o które wystąpi w imieniu Zamawiającego Wykonawca robót. Koszty związane z nadzorem archeologa pokryje Wykonawca i należy je uwzględnić dodając do kosztorysu jako poz. 1.16. Nadzór archeologiczny.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27